ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده صغری حسینی درویشانی، حسین زارعی، (1389). بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه های فعال تولید گیاهان زینتی در منطقه گرگان، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 110. magiran.com/p823462
S.S. Hosseini Darvishani, H. Zarei, (2011). An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 110. magiran.com/p823462
سیده صغری حسینی درویشانی، حسین زارعی، بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه های فعال تولید گیاهان زینتی در منطقه گرگان. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 110. magiran.com/p823462
S.S. Hosseini Darvishani, H. Zarei, An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 110. magiran.com/p823462
سیده صغری حسینی درویشانی، حسین زارعی، "بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه های فعال تولید گیاهان زینتی در منطقه گرگان"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 110. magiran.com/p823462
S.S. Hosseini Darvishani, H. Zarei, "An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 110. magiran.com/p823462
سیده صغری حسینی درویشانی، حسین زارعی، (1389). 'بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه های فعال تولید گیاهان زینتی در منطقه گرگان'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.110. magiran.com/p823462
S.S. Hosseini Darvishani, H. Zarei, (2011). 'An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.110. magiran.com/p823462
سیده صغری حسینی درویشانی؛ حسین زارعی. "بررسی کیفی و مدیریتی گلخانه های فعال تولید گیاهان زینتی در منطقه گرگان". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 110. magiran.com/p823462
S.S. Hosseini Darvishani; H. Zarei. "An Investigation on the Quality and Management Status of Active Greenhouses of the Gorgan Area Producing Ornamental Plants", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 110. magiran.com/p823462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال