ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت ضیایی، محمدامیر کریمی ترشیزی، مسلم باشتنی، حسین نعیمی پور، اعظم زینلی، (1389). تاثیر ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 142. magiran.com/p823465
H. Ziaei, M.A. Karimi Torshizi, M. Bashtani, H. Naeemipour, A. Zeinali, (2011). Efficiency evaluation of antibiotic growth promoter's alternatives on immune response and some blood metabolites in broiler chickens, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 142. magiran.com/p823465
حجت ضیایی، محمدامیر کریمی ترشیزی، مسلم باشتنی، حسین نعیمی پور، اعظم زینلی، تاثیر ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 142. magiran.com/p823465
H. Ziaei, M.A. Karimi Torshizi, M. Bashtani, H. Naeemipour, A. Zeinali, Efficiency evaluation of antibiotic growth promoter's alternatives on immune response and some blood metabolites in broiler chickens, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 142. magiran.com/p823465
حجت ضیایی، محمدامیر کریمی ترشیزی، مسلم باشتنی، حسین نعیمی پور، اعظم زینلی، "تاثیر ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 142. magiran.com/p823465
H. Ziaei, M.A. Karimi Torshizi, M. Bashtani, H. Naeemipour, A. Zeinali, "Efficiency evaluation of antibiotic growth promoter's alternatives on immune response and some blood metabolites in broiler chickens", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 142. magiran.com/p823465
حجت ضیایی، محمدامیر کریمی ترشیزی، مسلم باشتنی، حسین نعیمی پور، اعظم زینلی، (1389). 'تاثیر ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.142. magiran.com/p823465
H. Ziaei, M.A. Karimi Torshizi, M. Bashtani, H. Naeemipour, A. Zeinali, (2011). 'Efficiency evaluation of antibiotic growth promoter's alternatives on immune response and some blood metabolites in broiler chickens', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.142. magiran.com/p823465
حجت ضیایی؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ مسلم باشتنی؛ حسین نعیمی پور؛ اعظم زینلی. "تاثیر ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک بر پاسخ ایمنی همورال و برخی فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 142. magiran.com/p823465
H. Ziaei; M.A. Karimi Torshizi; M. Bashtani; H. Naeemipour; A. Zeinali. "Efficiency evaluation of antibiotic growth promoter's alternatives on immune response and some blood metabolites in broiler chickens", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 142. magiran.com/p823465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال