ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرید مسلمی پور، نورمحمد تربتی نژاد، همایون خزعلی، سعید حسنی، تقی قورچی، (1389). اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراک، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 164. magiran.com/p823467
F. Moslemipur, N.M. Torbatinejad, H. Khazali, S. Hasani, T. Ghoorchi, (2011). Effect of Permanent Hypoinsulinemia on Feed Intake, Growth Parameters, Meat Composition and Blood Metabolites in Zel Sheep, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 164. magiran.com/p823467
فرید مسلمی پور، نورمحمد تربتی نژاد، همایون خزعلی، سعید حسنی، تقی قورچی، اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراک، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 164. magiran.com/p823467
F. Moslemipur, N.M. Torbatinejad, H. Khazali, S. Hasani, T. Ghoorchi, Effect of Permanent Hypoinsulinemia on Feed Intake, Growth Parameters, Meat Composition and Blood Metabolites in Zel Sheep, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 164. magiran.com/p823467
فرید مسلمی پور، نورمحمد تربتی نژاد، همایون خزعلی، سعید حسنی، تقی قورچی، "اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراک، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 164. magiran.com/p823467
F. Moslemipur, N.M. Torbatinejad, H. Khazali, S. Hasani, T. Ghoorchi, "Effect of Permanent Hypoinsulinemia on Feed Intake, Growth Parameters, Meat Composition and Blood Metabolites in Zel Sheep", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 164. magiran.com/p823467
فرید مسلمی پور، نورمحمد تربتی نژاد، همایون خزعلی، سعید حسنی، تقی قورچی، (1389). 'اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراک، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.164. magiran.com/p823467
F. Moslemipur, N.M. Torbatinejad, H. Khazali, S. Hasani, T. Ghoorchi, (2011). 'Effect of Permanent Hypoinsulinemia on Feed Intake, Growth Parameters, Meat Composition and Blood Metabolites in Zel Sheep', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.164. magiran.com/p823467
فرید مسلمی پور؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ همایون خزعلی؛ سعید حسنی؛ تقی قورچی. "اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراک، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 164. magiran.com/p823467
F. Moslemipur; N.M. Torbatinejad; H. Khazali; S. Hasani; T. Ghoorchi. "Effect of Permanent Hypoinsulinemia on Feed Intake, Growth Parameters, Meat Composition and Blood Metabolites in Zel Sheep", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 164. magiran.com/p823467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال