ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسین نژاد، دوستمراد ظفری، فریدون پاداشت دهکایی، (1389). ارتباط بین نشانگرهای RAPD و حساسیت پایه ای به تریفلومیزول در جدایه های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 197. magiran.com/p823471
A. Hosseinnezhad, D.M. Zafari, F. Padasht Dehkaei, (2011). Relationship between RAPD markers and baseline sensitivity to triflumizole in Fusarium isolates, causal agents of rice bakanae disease and foot rot, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 197. magiran.com/p823471
علی حسین نژاد، دوستمراد ظفری، فریدون پاداشت دهکایی، ارتباط بین نشانگرهای RAPD و حساسیت پایه ای به تریفلومیزول در جدایه های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 197. magiran.com/p823471
A. Hosseinnezhad, D.M. Zafari, F. Padasht Dehkaei, Relationship between RAPD markers and baseline sensitivity to triflumizole in Fusarium isolates, causal agents of rice bakanae disease and foot rot, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 197. magiran.com/p823471
علی حسین نژاد، دوستمراد ظفری، فریدون پاداشت دهکایی، "ارتباط بین نشانگرهای RAPD و حساسیت پایه ای به تریفلومیزول در جدایه های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 197. magiran.com/p823471
A. Hosseinnezhad, D.M. Zafari, F. Padasht Dehkaei, "Relationship between RAPD markers and baseline sensitivity to triflumizole in Fusarium isolates, causal agents of rice bakanae disease and foot rot", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 197. magiran.com/p823471
علی حسین نژاد، دوستمراد ظفری، فریدون پاداشت دهکایی، (1389). 'ارتباط بین نشانگرهای RAPD و حساسیت پایه ای به تریفلومیزول در جدایه های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.197. magiran.com/p823471
A. Hosseinnezhad, D.M. Zafari, F. Padasht Dehkaei, (2011). 'Relationship between RAPD markers and baseline sensitivity to triflumizole in Fusarium isolates, causal agents of rice bakanae disease and foot rot', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.197. magiran.com/p823471
علی حسین نژاد؛ دوستمراد ظفری؛ فریدون پاداشت دهکایی. "ارتباط بین نشانگرهای RAPD و حساسیت پایه ای به تریفلومیزول در جدایه های فوزاریوم عامل پوسیدگی طوقه برنج". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 197. magiran.com/p823471
A. Hosseinnezhad; D.M. Zafari; F. Padasht Dehkaei. "Relationship between RAPD markers and baseline sensitivity to triflumizole in Fusarium isolates, causal agents of rice bakanae disease and foot rot", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 197. magiran.com/p823471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال