ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین منتصری، مسعود قدسیان، امیر احمد دهقانی، (1389). مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگیر جانبی در کانال uشکل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 221. magiran.com/p823473
H. Montaseri, M. Ghodsian, A.A. Dehghani, (2011). Experimental Study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 221. magiran.com/p823473
حسین منتصری، مسعود قدسیان، امیر احمد دهقانی، مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگیر جانبی در کانال uشکل. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 221. magiran.com/p823473
H. Montaseri, M. Ghodsian, A.A. Dehghani, Experimental Study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 221. magiran.com/p823473
حسین منتصری، مسعود قدسیان، امیر احمد دهقانی، "مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگیر جانبی در کانال uشکل"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 221. magiran.com/p823473
H. Montaseri, M. Ghodsian, A.A. Dehghani, "Experimental Study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 221. magiran.com/p823473
حسین منتصری، مسعود قدسیان، امیر احمد دهقانی، (1389). 'مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگیر جانبی در کانال uشکل'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.221. magiran.com/p823473
H. Montaseri, M. Ghodsian, A.A. Dehghani, (2011). 'Experimental Study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.221. magiran.com/p823473
حسین منتصری؛ مسعود قدسیان؛ امیر احمد دهقانی. "مطالعه آزمایشگاهی میدان جریان اطراف صفحات مستغرق مقابل دهانه آبگیر جانبی در کانال uشکل". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 221. magiran.com/p823473
H. Montaseri; M. Ghodsian; A.A. Dehghani. "Experimental Study on turbulent flow field around submerged vanes at a lateral diversion in a U shape rectangular channel bend", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 221. magiran.com/p823473
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال