ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین آهنی، اردوان قربانی، مرضیه رستگار مقدم، سیدرشید فلاح شمسی، مجید باقرنژاد، (1389). ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 242. magiran.com/p823475
H. Ahani, A. Ghorbani, M. Rastegar Moghadam, S.R. Falah Shamsi, M. Baghernejad, (2011). Land use change detection using satellite imagery in Tangeh-Sorkh watershed of Shiraz, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 242. magiran.com/p823475
حسین آهنی، اردوان قربانی، مرضیه رستگار مقدم، سیدرشید فلاح شمسی، مجید باقرنژاد، ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 242. magiran.com/p823475
H. Ahani, A. Ghorbani, M. Rastegar Moghadam, S.R. Falah Shamsi, M. Baghernejad, Land use change detection using satellite imagery in Tangeh-Sorkh watershed of Shiraz, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 242. magiran.com/p823475
حسین آهنی، اردوان قربانی، مرضیه رستگار مقدم، سیدرشید فلاح شمسی، مجید باقرنژاد، "ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 242. magiran.com/p823475
H. Ahani, A. Ghorbani, M. Rastegar Moghadam, S.R. Falah Shamsi, M. Baghernejad, "Land use change detection using satellite imagery in Tangeh-Sorkh watershed of Shiraz", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 242. magiran.com/p823475
حسین آهنی، اردوان قربانی، مرضیه رستگار مقدم، سیدرشید فلاح شمسی، مجید باقرنژاد، (1389). 'ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.242. magiran.com/p823475
H. Ahani, A. Ghorbani, M. Rastegar Moghadam, S.R. Falah Shamsi, M. Baghernejad, (2011). 'Land use change detection using satellite imagery in Tangeh-Sorkh watershed of Shiraz', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.242. magiran.com/p823475
حسین آهنی؛ اردوان قربانی؛ مرضیه رستگار مقدم؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ مجید باقرنژاد. "ارزیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای: مطالعه موردی حوضه آبخیز تنگ سرخ شیراز". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 242. magiran.com/p823475
H. Ahani; A. Ghorbani; M. Rastegar Moghadam; S.R. Falah Shamsi; M. Baghernejad. "Land use change detection using satellite imagery in Tangeh-Sorkh watershed of Shiraz", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 242. magiran.com/p823475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال