ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پیری، موسی حسام، امیر احمد دهقانی، مهدی مفتاح هلقی، علی اکبر غزلی، (1389). بررسی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 284. magiran.com/p823479
M. Piri, M. Hesam, A.A. Dehghani, M. Meftah Halaghi, A.A. Ghazali, (2011). Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 284. magiran.com/p823479
مهدی پیری، موسی حسام، امیر احمد دهقانی، مهدی مفتاح هلقی، علی اکبر غزلی، بررسی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 284. magiran.com/p823479
M. Piri, M. Hesam, A.A. Dehghani, M. Meftah Halaghi, A.A. Ghazali, Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 284. magiran.com/p823479
مهدی پیری، موسی حسام، امیر احمد دهقانی، مهدی مفتاح هلقی، علی اکبر غزلی، "بررسی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 284. magiran.com/p823479
M. Piri, M. Hesam, A.A. Dehghani, M. Meftah Halaghi, A.A. Ghazali, "Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 284. magiran.com/p823479
مهدی پیری، موسی حسام، امیر احمد دهقانی، مهدی مفتاح هلقی، علی اکبر غزلی، (1389). 'بررسی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.284. magiran.com/p823479
M. Piri, M. Hesam, A.A. Dehghani, M. Meftah Halaghi, A.A. Ghazali, (2011). 'Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.284. magiran.com/p823479
مهدی پیری؛ موسی حسام؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ علی اکبر غزلی. "بررسی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از سطح مخازن آب". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 284. magiran.com/p823479
M. Piri; M. Hesam; A.A. Dehghani; M. Meftah Halaghi; A.A. Ghazali. "Determining of effect of using heavy alcohols on reduction of evaporation in water storage surface", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 284. magiran.com/p823479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال