ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نوبخت، فرشید مظلوم، (1389). ارزیابی تاثیر کاهش سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاری، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 294. magiran.com/p823480
A. Nobakht, F. Mazloom, (2011). Evaluation the effects of different nutrients density on performance of laying hens in late phase of laying, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 294. magiran.com/p823480
علی نوبخت، فرشید مظلوم، ارزیابی تاثیر کاهش سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاری. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 294. magiran.com/p823480
A. Nobakht, F. Mazloom, Evaluation the effects of different nutrients density on performance of laying hens in late phase of laying, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 294. magiran.com/p823480
علی نوبخت، فرشید مظلوم، "ارزیابی تاثیر کاهش سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاری"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 294. magiran.com/p823480
A. Nobakht, F. Mazloom, "Evaluation the effects of different nutrients density on performance of laying hens in late phase of laying", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 294. magiran.com/p823480
علی نوبخت، فرشید مظلوم، (1389). 'ارزیابی تاثیر کاهش سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاری'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.294. magiran.com/p823480
A. Nobakht, F. Mazloom, (2011). 'Evaluation the effects of different nutrients density on performance of laying hens in late phase of laying', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.294. magiran.com/p823480
علی نوبخت؛ فرشید مظلوم. "ارزیابی تاثیر کاهش سطوح مواد مغذی جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ، مرغ های تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاری". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 294. magiran.com/p823480
A. Nobakht; F. Mazloom. "Evaluation the effects of different nutrients density on performance of laying hens in late phase of laying", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 294. magiran.com/p823480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال