ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله بدخشان، یوسف جعفری آهنگری، فیروز صمدی، امیرحسن حیدری، (1389). اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 298. magiran.com/p823481
Y. Badakhshan, Y. Jafari Ahangari, F. Samadi, A.H. Heydari, (2011). Effect of different dosage of eCG hormone on reproductive parameters of Rayini down goat, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 298. magiran.com/p823481
یدالله بدخشان، یوسف جعفری آهنگری، فیروز صمدی، امیرحسن حیدری، اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 298. magiran.com/p823481
Y. Badakhshan, Y. Jafari Ahangari, F. Samadi, A.H. Heydari, Effect of different dosage of eCG hormone on reproductive parameters of Rayini down goat, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 298. magiran.com/p823481
یدالله بدخشان، یوسف جعفری آهنگری، فیروز صمدی، امیرحسن حیدری، "اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 298. magiran.com/p823481
Y. Badakhshan, Y. Jafari Ahangari, F. Samadi, A.H. Heydari, "Effect of different dosage of eCG hormone on reproductive parameters of Rayini down goat", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 298. magiran.com/p823481
یدالله بدخشان، یوسف جعفری آهنگری، فیروز صمدی، امیرحسن حیدری، (1389). 'اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.298. magiran.com/p823481
Y. Badakhshan, Y. Jafari Ahangari, F. Samadi, A.H. Heydari, (2011). 'Effect of different dosage of eCG hormone on reproductive parameters of Rayini down goat', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.298. magiran.com/p823481
یدالله بدخشان؛ یوسف جعفری آهنگری؛ فیروز صمدی؛ امیرحسن حیدری. "اثر دوزهای مختلف هورمون eCG بر پارامترهای تولید مثلی بز کرکی رائینی". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 298. magiran.com/p823481
Y. Badakhshan; Y. Jafari Ahangari; F. Samadi; A.H. Heydari. "Effect of different dosage of eCG hormone on reproductive parameters of Rayini down goat", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 298. magiran.com/p823481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال