ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب صمدی گرجی، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری، (1389). بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 315. magiran.com/p823483
M. Samadi Gorji, N.A. Babaeian Jelodar, N.A. Bagheri, (2011). Assesment of gamma ray irradiation effects on germination and some morphological characters in two rapeseed (Brassica napus L.) cultivars, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 315. magiran.com/p823483
مهتاب صمدی گرجی، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری، بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 315. magiran.com/p823483
M. Samadi Gorji, N.A. Babaeian Jelodar, N.A. Bagheri, Assesment of gamma ray irradiation effects on germination and some morphological characters in two rapeseed (Brassica napus L.) cultivars, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 315. magiran.com/p823483
مهتاب صمدی گرجی، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری، "بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 315. magiran.com/p823483
M. Samadi Gorji, N.A. Babaeian Jelodar, N.A. Bagheri, "Assesment of gamma ray irradiation effects on germination and some morphological characters in two rapeseed (Brassica napus L.) cultivars", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 315. magiran.com/p823483
مهتاب صمدی گرجی، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری، (1389). 'بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.315. magiran.com/p823483
M. Samadi Gorji, N.A. Babaeian Jelodar, N.A. Bagheri, (2011). 'Assesment of gamma ray irradiation effects on germination and some morphological characters in two rapeseed (Brassica napus L.) cultivars', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.315. magiran.com/p823483
مهتاب صمدی گرجی؛ نادعلی باباییان جلودار؛ نادعلی باقری. "بررسی پرتودهی گاما بر جوانه زنی و برخی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم کلزا". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 315. magiran.com/p823483
M. Samadi Gorji; N.A. Babaeian Jelodar; N.A. Bagheri. "Assesment of gamma ray irradiation effects on germination and some morphological characters in two rapeseed (Brassica napus L.) cultivars", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 315. magiran.com/p823483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال