ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد مهدیخوانی بازه حوض، احمدرضا یزدانی، نورمحمد تربتی نژاد، بهنام قربانی، (1389). بررسی اثرات غنی سازی کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوی پروتئین خام، فیبر خام کاه غنی شده و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، 333. magiran.com/p823486
J. Mehdikhani Bazehoze, A.R. Yazdani, N.M. Torbatinegad, B. Ghorbani, (2011). Effect of treating wheat straw with urea and molasses on crude protein and crude fiber of it and blood metabolites of Dalagh lamb, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), 333. magiran.com/p823486
جواد مهدیخوانی بازه حوض، احمدرضا یزدانی، نورمحمد تربتی نژاد، بهنام قربانی، بررسی اثرات غنی سازی کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوی پروتئین خام، فیبر خام کاه غنی شده و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1389؛ 16(2): 333. magiran.com/p823486
J. Mehdikhani Bazehoze, A.R. Yazdani, N.M. Torbatinegad, B. Ghorbani, Effect of treating wheat straw with urea and molasses on crude protein and crude fiber of it and blood metabolites of Dalagh lamb, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011; 16(2): 333. magiran.com/p823486
جواد مهدیخوانی بازه حوض، احمدرضا یزدانی، نورمحمد تربتی نژاد، بهنام قربانی، "بررسی اثرات غنی سازی کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوی پروتئین خام، فیبر خام کاه غنی شده و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق"، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 16، شماره 2 (1389): 333. magiran.com/p823486
J. Mehdikhani Bazehoze, A.R. Yazdani, N.M. Torbatinegad, B. Ghorbani, "Effect of treating wheat straw with urea and molasses on crude protein and crude fiber of it and blood metabolites of Dalagh lamb", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 16, no.2 (2011): 333. magiran.com/p823486
جواد مهدیخوانی بازه حوض، احمدرضا یزدانی، نورمحمد تربتی نژاد، بهنام قربانی، (1389). 'بررسی اثرات غنی سازی کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوی پروتئین خام، فیبر خام کاه غنی شده و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق'، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16(2)، صص.333. magiran.com/p823486
J. Mehdikhani Bazehoze, A.R. Yazdani, N.M. Torbatinegad, B. Ghorbani, (2011). 'Effect of treating wheat straw with urea and molasses on crude protein and crude fiber of it and blood metabolites of Dalagh lamb', Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2), pp.333. magiran.com/p823486
جواد مهدیخوانی بازه حوض؛ احمدرضا یزدانی؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ بهنام قربانی. "بررسی اثرات غنی سازی کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوی پروتئین خام، فیبر خام کاه غنی شده و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق". فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 16 ،2 ، 1389، 333. magiran.com/p823486
J. Mehdikhani Bazehoze; A.R. Yazdani; N.M. Torbatinegad; B. Ghorbani. "Effect of treating wheat straw with urea and molasses on crude protein and crude fiber of it and blood metabolites of Dalagh lamb", Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16, 2, 2011, 333. magiran.com/p823486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال