ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی انشایی، رحمت الله هوشمند، (1389). تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستم های فازی راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 1. magiran.com/p823743
Ali Enshaee, Rahmatolah Hooshmand, (2010). Application of Fuzzy Particle Swarm Optimization in Detection and Classification of Single and Combined Power Quality Disturbances, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 1. magiran.com/p823743
علی انشایی، رحمت الله هوشمند، تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستم های فازی راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 1. magiran.com/p823743
Ali Enshaee, Rahmatolah Hooshmand, Application of Fuzzy Particle Swarm Optimization in Detection and Classification of Single and Combined Power Quality Disturbances, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 1. magiran.com/p823743
علی انشایی، رحمت الله هوشمند، "تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستم های فازی راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 1. magiran.com/p823743
Ali Enshaee, Rahmatolah Hooshmand, "Application of Fuzzy Particle Swarm Optimization in Detection and Classification of Single and Combined Power Quality Disturbances", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 1. magiran.com/p823743
علی انشایی، رحمت الله هوشمند، (1389). 'تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستم های فازی راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.1. magiran.com/p823743
Ali Enshaee, Rahmatolah Hooshmand, (2010). 'Application of Fuzzy Particle Swarm Optimization in Detection and Classification of Single and Combined Power Quality Disturbances', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.1. magiran.com/p823743
علی انشایی؛ رحمت الله هوشمند. "تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با استفاده از سیستم های فازی راهنمایی شده با الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 1. magiran.com/p823743
Ali Enshaee; Rahmatolah Hooshmand. "Application of Fuzzy Particle Swarm Optimization in Detection and Classification of Single and Combined Power Quality Disturbances", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 1. magiran.com/p823743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال