ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد، (1389). تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 17. magiran.com/p823744
Mahdi Bekrani, Mojtaba Lotfizad, (2010). Misalignment Analysis of the Three-Level Clipping-Based LMS Adaptive Algorithm in System Identification, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 17. magiran.com/p823744
مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد، تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 17. magiran.com/p823744
Mahdi Bekrani, Mojtaba Lotfizad, Misalignment Analysis of the Three-Level Clipping-Based LMS Adaptive Algorithm in System Identification, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 17. magiran.com/p823744
مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد، "تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 17. magiran.com/p823744
Mahdi Bekrani, Mojtaba Lotfizad, "Misalignment Analysis of the Three-Level Clipping-Based LMS Adaptive Algorithm in System Identification", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 17. magiran.com/p823744
مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد، (1389). 'تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.17. magiran.com/p823744
Mahdi Bekrani, Mojtaba Lotfizad, (2010). 'Misalignment Analysis of the Three-Level Clipping-Based LMS Adaptive Algorithm in System Identification', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.17. magiran.com/p823744
مهدی بکرانی؛ مجتبی لطفی زاد. "تحلیل خطای عدم انطباق الگوریتم وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی در کاربرد شناسایی سیستم". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 17. magiran.com/p823744
Mahdi Bekrani; Mojtaba Lotfizad. "Misalignment Analysis of the Three-Level Clipping-Based LMS Adaptive Algorithm in System Identification", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 17. magiran.com/p823744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال