ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی، (1389). کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 31. magiran.com/p823745
Mehrdad Jafarboland, Alireza Sadughi, (2010). Collector Optimal Control System for Increasing Efficiency of Mechanical Coupling of Two Different Electric Motors, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 31. magiran.com/p823745
مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی، کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 31. magiran.com/p823745
Mehrdad Jafarboland, Alireza Sadughi, Collector Optimal Control System for Increasing Efficiency of Mechanical Coupling of Two Different Electric Motors, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 31. magiran.com/p823745
مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی، "کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 31. magiran.com/p823745
Mehrdad Jafarboland, Alireza Sadughi, "Collector Optimal Control System for Increasing Efficiency of Mechanical Coupling of Two Different Electric Motors", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 31. magiran.com/p823745
مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی، (1389). 'کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.31. magiran.com/p823745
Mehrdad Jafarboland, Alireza Sadughi, (2010). 'Collector Optimal Control System for Increasing Efficiency of Mechanical Coupling of Two Different Electric Motors', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.31. magiran.com/p823745
مهرداد جعفربلند؛ علیرضا صدوقی. "کنترل بهینه سیستم تجمیع توان دو موتور الکتریکی برای افزایش کارایی". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 31. magiran.com/p823745
Mehrdad Jafarboland; Alireza Sadughi. "Collector Optimal Control System for Increasing Efficiency of Mechanical Coupling of Two Different Electric Motors", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 31. magiran.com/p823745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال