ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی، (1389). تخمین همزمان سرعت و مقاومتهای رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 43. magiran.com/p823746
Esmail Rezaei, Mohammad Ebrahimi, (2010). Simultaneous Estimation of Speed and Rotor and Stator Resistance in Induction Machines at Motoring and Generating Conditions, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 43. magiran.com/p823746
اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی، تخمین همزمان سرعت و مقاومتهای رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 43. magiran.com/p823746
Esmail Rezaei, Mohammad Ebrahimi, Simultaneous Estimation of Speed and Rotor and Stator Resistance in Induction Machines at Motoring and Generating Conditions, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 43. magiran.com/p823746
اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی، "تخمین همزمان سرعت و مقاومتهای رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 43. magiran.com/p823746
Esmail Rezaei, Mohammad Ebrahimi, "Simultaneous Estimation of Speed and Rotor and Stator Resistance in Induction Machines at Motoring and Generating Conditions", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 43. magiran.com/p823746
اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی، (1389). 'تخمین همزمان سرعت و مقاومتهای رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.43. magiran.com/p823746
Esmail Rezaei, Mohammad Ebrahimi, (2010). 'Simultaneous Estimation of Speed and Rotor and Stator Resistance in Induction Machines at Motoring and Generating Conditions', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.43. magiran.com/p823746
اسماعیل رضایی؛ محمد ابراهیمی. "تخمین همزمان سرعت و مقاومتهای رتور و استاتور ماشین القایی در شرایط موتوری و ژنراتوری". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 43. magiran.com/p823746
Esmail Rezaei; Mohammad Ebrahimi. "Simultaneous Estimation of Speed and Rotor and Stator Resistance in Induction Machines at Motoring and Generating Conditions", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 43. magiran.com/p823746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال