ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ، (1389). آزمایش و شبیه سازی سه بعدی تاثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 61. magiran.com/p823748
Ahmadreza Amin, Alireza Salehi, Mohammd Hossin Ghezelayagh, Yaghob Ghanegharabagh, (2010). Three dimensional Simulation and Testing of Radiative Electromagnetic Wave Characteristics on Electronic Circuits Using FDTD Method, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 61. magiran.com/p823748
احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ، آزمایش و شبیه سازی سه بعدی تاثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 61. magiran.com/p823748
Ahmadreza Amin, Alireza Salehi, Mohammd Hossin Ghezelayagh, Yaghob Ghanegharabagh, Three dimensional Simulation and Testing of Radiative Electromagnetic Wave Characteristics on Electronic Circuits Using FDTD Method, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 61. magiran.com/p823748
احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ، "آزمایش و شبیه سازی سه بعدی تاثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 61. magiran.com/p823748
Ahmadreza Amin, Alireza Salehi, Mohammd Hossin Ghezelayagh, Yaghob Ghanegharabagh, "Three dimensional Simulation and Testing of Radiative Electromagnetic Wave Characteristics on Electronic Circuits Using FDTD Method", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 61. magiran.com/p823748
احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ، (1389). 'آزمایش و شبیه سازی سه بعدی تاثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.61. magiran.com/p823748
Ahmadreza Amin, Alireza Salehi, Mohammd Hossin Ghezelayagh, Yaghob Ghanegharabagh, (2010). 'Three dimensional Simulation and Testing of Radiative Electromagnetic Wave Characteristics on Electronic Circuits Using FDTD Method', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.61. magiran.com/p823748
احمد رضا امین؛ علیرضا صالحی؛ محمد حسین قزل ایاغ؛ یعقوب قانع قره باغ. "آزمایش و شبیه سازی سه بعدی تاثیر مشخصات موج تابشی بر مدارهای الکترونیکی به روشFDTD". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 61. magiran.com/p823748
Ahmadreza Amin; Alireza Salehi; Mohammd Hossin Ghezelayagh; Yaghob Ghanegharabagh. "Three dimensional Simulation and Testing of Radiative Electromagnetic Wave Characteristics on Electronic Circuits Using FDTD Method", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 61. magiran.com/p823748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال