ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی، (1389). امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایه ای ZnO/SnO2، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 73. magiran.com/p823749
Mohammad Orvatinia, Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossein Babaei, (2010). Adjustability of the Sensitivity to Ethanol Vapor in ZnO/SnO2 Double Layer Thin Film Gas Sensors, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 73. magiran.com/p823749
محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی، امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایه ای ZnO/SnO2. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 73. magiran.com/p823749
Mohammad Orvatinia, Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossein Babaei, Adjustability of the Sensitivity to Ethanol Vapor in ZnO/SnO2 Double Layer Thin Film Gas Sensors, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 73. magiran.com/p823749
محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی، "امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایه ای ZnO/SnO2"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 73. magiran.com/p823749
Mohammad Orvatinia, Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossein Babaei, "Adjustability of the Sensitivity to Ethanol Vapor in ZnO/SnO2 Double Layer Thin Film Gas Sensors", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 73. magiran.com/p823749
محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی، (1389). 'امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایه ای ZnO/SnO2'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.73. magiran.com/p823749
Mohammad Orvatinia, Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossein Babaei, (2010). 'Adjustability of the Sensitivity to Ethanol Vapor in ZnO/SnO2 Double Layer Thin Film Gas Sensors', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.73. magiran.com/p823749
محمد عروتی نیا؛ رضا افضل زاده؛ فرامرز حسین بابائی. "امکان تنظیم حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای گاز دو لایه ای ZnO/SnO2". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 73. magiran.com/p823749
Mohammad Orvatinia; Reza Afzalzadeh; Faramarz Hossein Babaei. "Adjustability of the Sensitivity to Ethanol Vapor in ZnO/SnO2 Double Layer Thin Film Gas Sensors", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 73. magiran.com/p823749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال