ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی، (1389). الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، 83. magiran.com/p823750
Asghar Akbari Foroud, Hossin Seifi, Mohammad Reza Golsaz Shirazi, Khodrahm Asiaei, (2010). A Heuristic Algorithm for Ranking of Transmission and Subtransmission Expansion Plans, The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), 83. magiran.com/p823750
اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی، الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع. فصلنامه مهندسی برق مدرس، 1389؛ 10(2): 83. magiran.com/p823750
Asghar Akbari Foroud, Hossin Seifi, Mohammad Reza Golsaz Shirazi, Khodrahm Asiaei, A Heuristic Algorithm for Ranking of Transmission and Subtransmission Expansion Plans, The Modares Journal of Electrical Engineering, 2010; 10(2): 83. magiran.com/p823750
اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی، "الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع"، فصلنامه مهندسی برق مدرس 10، شماره 2 (1389): 83. magiran.com/p823750
Asghar Akbari Foroud, Hossin Seifi, Mohammad Reza Golsaz Shirazi, Khodrahm Asiaei, "A Heuristic Algorithm for Ranking of Transmission and Subtransmission Expansion Plans", The Modares Journal of Electrical Engineering 10, no.2 (2010): 83. magiran.com/p823750
اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی، (1389). 'الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع'، فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10(2)، صص.83. magiran.com/p823750
Asghar Akbari Foroud, Hossin Seifi, Mohammad Reza Golsaz Shirazi, Khodrahm Asiaei, (2010). 'A Heuristic Algorithm for Ranking of Transmission and Subtransmission Expansion Plans', The Modares Journal of Electrical Engineering, 10(2), pp.83. magiran.com/p823750
اصغر اکبری فرود؛ حسین سیفی؛ محمد رضا گلساز شیرازی؛ خدارحم آسیایی. "الگوریتم ابتکاری اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع". فصلنامه مهندسی برق مدرس، 10 ،2 ، 1389، 83. magiran.com/p823750
Asghar Akbari Foroud; Hossin Seifi; Mohammad Reza Golsaz Shirazi; Khodrahm Asiaei. "A Heuristic Algorithm for Ranking of Transmission and Subtransmission Expansion Plans", The Modares Journal of Electrical Engineering, 10, 2, 2010, 83. magiran.com/p823750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال