ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد اعرابی، سید کاظم چاوشی، (1389). بررسی رابطه بین سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 7. magiran.com/p824284
S.M.Aarabi, S.K.Chavoshi, (2010). A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange, Journal of Strategic Management Studies, 1(1), 7. magiran.com/p824284
سید محمد اعرابی، سید کاظم چاوشی، بررسی رابطه بین سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1389؛ 1(1): 7. magiran.com/p824284
S.M.Aarabi, S.K.Chavoshi, A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange, Journal of Strategic Management Studies, 2010; 1(1): 7. magiran.com/p824284
سید محمد اعرابی، سید کاظم چاوشی، "بررسی رابطه بین سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 1، شماره 1 (1389): 7. magiran.com/p824284
S.M.Aarabi, S.K.Chavoshi, "A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange", Journal of Strategic Management Studies 1, no.1 (2010): 7. magiran.com/p824284
سید محمد اعرابی، سید کاظم چاوشی، (1389). 'بررسی رابطه بین سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، صص.7. magiran.com/p824284
S.M.Aarabi, S.K.Chavoshi, (2010). 'A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange', Journal of Strategic Management Studies, 1(1), pp.7. magiran.com/p824284
سید محمد اعرابی؛ سید کاظم چاوشی. "بررسی رابطه بین سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1 ،1 ، 1389، 7. magiran.com/p824284
S.M.Aarabi; S.K.Chavoshi. "A Study of Relationship between Strategic Control Style and Performance of Holding Companies Listed inTehran Stock Exchange", Journal of Strategic Management Studies, 1, 1, 2010, 7. magiran.com/p824284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال