ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف لاجوردی، احمدعلی خائف الهی، پیمان متقی، (1389). بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 161. magiran.com/p824294
Ashraf Lajevardi, Ahmad- Ali Khaef Elahi, Peiman Mottaqi, (2010). The Obstacles of the Effective Organizing of Strategic Think Tanks, Journal of Strategic Management Studies, 1(1), 161. magiran.com/p824294
اشرف لاجوردی، احمدعلی خائف الهی، پیمان متقی، بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1389؛ 1(1): 161. magiran.com/p824294
Ashraf Lajevardi, Ahmad- Ali Khaef Elahi, Peiman Mottaqi, The Obstacles of the Effective Organizing of Strategic Think Tanks, Journal of Strategic Management Studies, 2010; 1(1): 161. magiran.com/p824294
اشرف لاجوردی، احمدعلی خائف الهی، پیمان متقی، "بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 1، شماره 1 (1389): 161. magiran.com/p824294
Ashraf Lajevardi, Ahmad- Ali Khaef Elahi, Peiman Mottaqi, "The Obstacles of the Effective Organizing of Strategic Think Tanks", Journal of Strategic Management Studies 1, no.1 (2010): 161. magiran.com/p824294
اشرف لاجوردی، احمدعلی خائف الهی، پیمان متقی، (1389). 'بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی'، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، صص.161. magiran.com/p824294
Ashraf Lajevardi, Ahmad- Ali Khaef Elahi, Peiman Mottaqi, (2010). 'The Obstacles of the Effective Organizing of Strategic Think Tanks', Journal of Strategic Management Studies, 1(1), pp.161. magiran.com/p824294
اشرف لاجوردی؛ احمدعلی خائف الهی؛ پیمان متقی. "بررسی موانع سازمان دهی اثربخش کانون های تفکر راهبردی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1 ،1 ، 1389، 161. magiran.com/p824294
Ashraf Lajevardi; Ahmad- Ali Khaef Elahi; Peiman Mottaqi. "The Obstacles of the Effective Organizing of Strategic Think Tanks", Journal of Strategic Management Studies, 1, 1, 2010, 161. magiran.com/p824294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال