ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید رمضانی، حسین عربی، سعید رستگاری، ضیاء والفی، (1389). تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل، فصلنامه علم مواد، 2(2)، 4. magiran.com/p826130
Vahid Ramezani, Hossein Arabi, Saeed Rastegari, Zia Valefi, (2010). Effect of Flame Spray and Heat Treatment Parameters on Microstructure of Ni-based Coatings, , 2(2), 4. magiran.com/p826130
وحید رمضانی، حسین عربی، سعید رستگاری، ضیاء والفی، تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل. فصلنامه علم مواد، 1389؛ 2(2): 4. magiran.com/p826130
Vahid Ramezani, Hossein Arabi, Saeed Rastegari, Zia Valefi, Effect of Flame Spray and Heat Treatment Parameters on Microstructure of Ni-based Coatings, , 2010; 2(2): 4. magiran.com/p826130
وحید رمضانی، حسین عربی، سعید رستگاری، ضیاء والفی، "تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل"، فصلنامه علم مواد 2، شماره 2 (1389): 4. magiran.com/p826130
Vahid Ramezani, Hossein Arabi, Saeed Rastegari, Zia Valefi, "Effect of Flame Spray and Heat Treatment Parameters on Microstructure of Ni-based Coatings", 2, no.2 (2010): 4. magiran.com/p826130
وحید رمضانی، حسین عربی، سعید رستگاری، ضیاء والفی، (1389). 'تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل'، فصلنامه علم مواد، 2(2)، صص.4. magiran.com/p826130
Vahid Ramezani, Hossein Arabi, Saeed Rastegari, Zia Valefi, (2010). 'Effect of Flame Spray and Heat Treatment Parameters on Microstructure of Ni-based Coatings', , 2(2), pp.4. magiran.com/p826130
وحید رمضانی؛ حسین عربی؛ سعید رستگاری؛ ضیاء والفی. "تاثیر پارامترهای اسپری شعله ای و عملیات حرارتی بر ریزساختار پوشش های بر پایه نیکل". فصلنامه علم مواد، 2 ،2 ، 1389، 4. magiran.com/p826130
Vahid Ramezani; Hossein Arabi; Saeed Rastegari; Zia Valefi. "Effect of Flame Spray and Heat Treatment Parameters on Microstructure of Ni-based Coatings", , 2, 2, 2010, 4. magiran.com/p826130
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال