ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین شاهچراغی، جمیله نوروزی، محمد جواد نمازی، غلامرضا جوادی، محمدحسن شاه حسینی، حسین صمدی، سید هادی شاهچراغی، (1389). فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS- PAGE، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17(3)، 196. magiran.com/p826937
Seyyed Hosein Shahcheraghi, Jamileh Nowruzi, Mohammadjavad Namazi, Gholamreza Javadi, Mohammadhasan Shahhoseini, Hosein Samadi, Seyyed Hadi Shahcheraghi, (2010). Frequency of PXO1 Gene in Bacillus cereus, Bacillus Thuringiensis and Bacillus Subtilis by SDS-PAGE Technique, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(3), 196. magiran.com/p826937
سید حسین شاهچراغی، جمیله نوروزی، محمد جواد نمازی، غلامرضا جوادی، محمدحسن شاه حسینی، حسین صمدی، سید هادی شاهچراغی، فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS- PAGE. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1389؛ 17(3): 196. magiran.com/p826937
Seyyed Hosein Shahcheraghi, Jamileh Nowruzi, Mohammadjavad Namazi, Gholamreza Javadi, Mohammadhasan Shahhoseini, Hosein Samadi, Seyyed Hadi Shahcheraghi, Frequency of PXO1 Gene in Bacillus cereus, Bacillus Thuringiensis and Bacillus Subtilis by SDS-PAGE Technique, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2010; 17(3): 196. magiran.com/p826937
سید حسین شاهچراغی، جمیله نوروزی، محمد جواد نمازی، غلامرضا جوادی، محمدحسن شاه حسینی، حسین صمدی، سید هادی شاهچراغی، "فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS- PAGE"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 17، شماره 3 (1389): 196. magiran.com/p826937
Seyyed Hosein Shahcheraghi, Jamileh Nowruzi, Mohammadjavad Namazi, Gholamreza Javadi, Mohammadhasan Shahhoseini, Hosein Samadi, Seyyed Hadi Shahcheraghi, "Frequency of PXO1 Gene in Bacillus cereus, Bacillus Thuringiensis and Bacillus Subtilis by SDS-PAGE Technique", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 17, no.3 (2010): 196. magiran.com/p826937
سید حسین شاهچراغی، جمیله نوروزی، محمد جواد نمازی، غلامرضا جوادی، محمدحسن شاه حسینی، حسین صمدی، سید هادی شاهچراغی، (1389). 'فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS- PAGE'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17(3)، صص.196. magiran.com/p826937
Seyyed Hosein Shahcheraghi, Jamileh Nowruzi, Mohammadjavad Namazi, Gholamreza Javadi, Mohammadhasan Shahhoseini, Hosein Samadi, Seyyed Hadi Shahcheraghi, (2010). 'Frequency of PXO1 Gene in Bacillus cereus, Bacillus Thuringiensis and Bacillus Subtilis by SDS-PAGE Technique', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(3), pp.196. magiran.com/p826937
سید حسین شاهچراغی؛ جمیله نوروزی؛ محمد جواد نمازی؛ غلامرضا جوادی؛ محمدحسن شاه حسینی؛ حسین صمدی؛ سید هادی شاهچراغی. "فراوانی ژن pxo1 در باسیلوس سرئوس، باسیلوس تورنجینزیس و باسیلوس سوبتیلیس با استفاده از تکنیک SDS- PAGE". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 17 ،3 ، 1389، 196. magiran.com/p826937
Seyyed Hosein Shahcheraghi; Jamileh Nowruzi; Mohammadjavad Namazi; Gholamreza Javadi; Mohammadhasan Shahhoseini; Hosein Samadi; Seyyed Hadi Shahcheraghi. "Frequency of PXO1 Gene in Bacillus cereus, Bacillus Thuringiensis and Bacillus Subtilis by SDS-PAGE Technique", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17, 3, 2010, 196. magiran.com/p826937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال