ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه کندی بیدگلی، مینا منتظری، (1388). مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethyleneو فایبرGlass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی(In vitro)، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 6(3)، 33. magiran.com/p833438
M. Bidgoli, M. Montazeri, (2009). Fracture resistance of polyethylene fiber reinforced composite versus glass fiber reinforced composite fixed partial dentures (In vitro), Journal of Research in Dental Sciences, 6(3), 33. magiran.com/p833438
معصومه کندی بیدگلی، مینا منتظری، مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethyleneو فایبرGlass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی(In vitro). مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1388؛ 6(3): 33. magiran.com/p833438
M. Bidgoli, M. Montazeri, Fracture resistance of polyethylene fiber reinforced composite versus glass fiber reinforced composite fixed partial dentures (In vitro), Journal of Research in Dental Sciences, 2009; 6(3): 33. magiran.com/p833438
معصومه کندی بیدگلی، مینا منتظری، "مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethyleneو فایبرGlass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی(In vitro)"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 6، شماره 3 (1388): 33. magiran.com/p833438
M. Bidgoli, M. Montazeri, "Fracture resistance of polyethylene fiber reinforced composite versus glass fiber reinforced composite fixed partial dentures (In vitro)", Journal of Research in Dental Sciences 6, no.3 (2009): 33. magiran.com/p833438
معصومه کندی بیدگلی، مینا منتظری، (1388). 'مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethyleneو فایبرGlass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی(In vitro)'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 6(3)، صص.33. magiran.com/p833438
M. Bidgoli, M. Montazeri, (2009). 'Fracture resistance of polyethylene fiber reinforced composite versus glass fiber reinforced composite fixed partial dentures (In vitro)', Journal of Research in Dental Sciences, 6(3), pp.33. magiran.com/p833438
معصومه کندی بیدگلی؛ مینا منتظری. "مقایسه تاثیرکامپوزیتهای تقویت شده با فایبر Polyethyleneو فایبرGlass بر مقاومت به شکست اینله بریج های کامپوزیتی(In vitro)". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 6 ،3 ، 1388، 33. magiran.com/p833438
M. Bidgoli; M. Montazeri. "Fracture resistance of polyethylene fiber reinforced composite versus glass fiber reinforced composite fixed partial dentures (In vitro)", Journal of Research in Dental Sciences, 6, 3, 2009, 33. magiran.com/p833438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال