ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طناز احدی، محمد سالکی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، (1389). مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 12(4)، 12. magiran.com/p834865
Ahadi T. (Md), Saleki M. (Md), Razi M. (Md), Raeisi Gh (Md), Forough B. (Md), (2011). Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 12(4), 12. magiran.com/p834865
طناز احدی، محمد سالکی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1389؛ 12(4): 12. magiran.com/p834865
Ahadi T. (Md), Saleki M. (Md), Razi M. (Md), Raeisi Gh (Md), Forough B. (Md), Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2011; 12(4): 12. magiran.com/p834865
طناز احدی، محمد سالکی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، "مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 12، شماره 4 (1389): 12. magiran.com/p834865
Ahadi T. (Md), Saleki M. (Md), Razi M. (Md), Raeisi Gh (Md), Forough B. (Md), "Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 12, no.4 (2011): 12. magiran.com/p834865
طناز احدی، محمد سالکی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ، (1389). 'مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 12(4)، صص.12. magiran.com/p834865
Ahadi T. (Md), Saleki M. (Md), Razi M. (Md), Raeisi Gh (Md), Forough B. (Md), (2011). 'Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 12(4), pp.12. magiran.com/p834865
طناز احدی؛ محمد سالکی؛ محمد رازی؛ غلامرضا رئیسی؛ بیژن فروغ. "مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 12 ،4 ، 1389، 12. magiran.com/p834865
Ahadi T. (Md); Saleki M. (Md); Razi M. (Md); Raeisi Gh (Md); Forough B. (Md). "Comparison of physical modality and knee isometric exercise training on symptom of knee osteoarthritis", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 12, 4, 2011, 12. magiran.com/p834865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال