ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر آقامحمدی، فرشته بهمنش، ماندانا زعفری، مریم توفیقی، (1389). تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 13(2)، 19. magiran.com/p835013
Aghamohammadi A., Behmanesh F., Zafari M., Tofighi M, (2011). Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor, Journal of Babol University of Medical Sciences, 13(2), 19. magiran.com/p835013
آذر آقامحمدی، فرشته بهمنش، ماندانا زعفری، مریم توفیقی، تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1389؛ 13(2): 19. magiran.com/p835013
Aghamohammadi A., Behmanesh F., Zafari M., Tofighi M, Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2011; 13(2): 19. magiran.com/p835013
آذر آقامحمدی، فرشته بهمنش، ماندانا زعفری، مریم توفیقی، "تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 13، شماره 2 (1389): 19. magiran.com/p835013
Aghamohammadi A., Behmanesh F., Zafari M., Tofighi M, "Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor", Journal of Babol University of Medical Sciences 13, no.2 (2011): 19. magiran.com/p835013
آذر آقامحمدی، فرشته بهمنش، ماندانا زعفری، مریم توفیقی، (1389). 'تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 13(2)، صص.19. magiran.com/p835013
Aghamohammadi A., Behmanesh F., Zafari M., Tofighi M, (2011). 'Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor', Journal of Babol University of Medical Sciences, 13(2), pp.19. magiran.com/p835013
آذر آقامحمدی؛ فرشته بهمنش؛ ماندانا زعفری؛ مریم توفیقی. "تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (تنس) در نقاط طب سوزنی (هوگو و سان اینجیائو) بر کاهش طول مدت مرحله اول زایمان". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 13 ،2 ، 1389، 19. magiran.com/p835013
Aghamohammadi A.; Behmanesh F.; Zafari M.; Tofighi M. "Effect of Using Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in Acupuncture Points [Hegu (Li4) and Sanyinjiao (Sp6)] on Duration of the First Stage of Labor", Journal of Babol University of Medical Sciences, 13, 2, 2011, 19. magiran.com/p835013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال