ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد روغنی، محسن خلیلی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، امین حیدری، (1389). اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(1)، 46. magiran.com/p836580
Roghani, Khalili, Baluchnejadmojarad, Heydari, (2011). The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 14(1), 46. magiran.com/p836580
مهرداد روغنی، محسن خلیلی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، امین حیدری، اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1389؛ 14(1): 46. magiran.com/p836580
Roghani, Khalili, Baluchnejadmojarad, Heydari, The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2011; 14(1): 46. magiran.com/p836580
مهرداد روغنی، محسن خلیلی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، امین حیدری، "اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 14، شماره 1 (1389): 46. magiran.com/p836580
Roghani, Khalili, Baluchnejadmojarad, Heydari, "The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats", Journal of Arak University of Medical Sciences 14, no.1 (2011): 46. magiran.com/p836580
مهرداد روغنی، محسن خلیلی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، امین حیدری، (1389). 'اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(1)، صص.46. magiran.com/p836580
Roghani, Khalili, Baluchnejadmojarad, Heydari, (2011). 'The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats', Journal of Arak University of Medical Sciences, 14(1), pp.46. magiran.com/p836580
مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ توراندخت بلوچ نژاد مجرد؛ امین حیدری. "اثر هسپرتین بر حافظه فضائی کوتاه مدت و یادگیری و حافظه آزمون اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی دیابتی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14 ،1 ، 1389، 46. magiran.com/p836580
Roghani; Khalili; Baluchnejadmojarad; Heydari. "The effect of hesperetin on short-term spatial memory and passive avoidance learning and memory in diabetic rats", Journal of Arak University of Medical Sciences, 14, 1, 2011, 46. magiran.com/p836580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال