ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر قربان نیا، (1388). ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط، فصلنامه حقوق اسلامی، 6(21)، 49. magiran.com/p836608
Naser Ghorbannia, (2009). The Universal Nature of Commitments to Observe Human Rights and the Issue of Condition, Islamic Law, 6(21), 49. magiran.com/p836608
ناصر قربان نیا، ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط. فصلنامه حقوق اسلامی، 1388؛ 6(21): 49. magiran.com/p836608
Naser Ghorbannia, The Universal Nature of Commitments to Observe Human Rights and the Issue of Condition, Islamic Law, 2009; 6(21): 49. magiran.com/p836608
ناصر قربان نیا، "ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط"، فصلنامه حقوق اسلامی 6، شماره 21 (1388): 49. magiran.com/p836608
Naser Ghorbannia, "The Universal Nature of Commitments to Observe Human Rights and the Issue of Condition", Islamic Law 6, no.21 (2009): 49. magiran.com/p836608
ناصر قربان نیا، (1388). 'ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط'، فصلنامه حقوق اسلامی، 6(21)، صص.49. magiran.com/p836608
Naser Ghorbannia, (2009). 'The Universal Nature of Commitments to Observe Human Rights and the Issue of Condition', Islamic Law, 6(21), pp.49. magiran.com/p836608
ناصر قربان نیا. "ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط". فصلنامه حقوق اسلامی، 6 ،21 ، 1388، 49. magiran.com/p836608
Naser Ghorbannia. "The Universal Nature of Commitments to Observe Human Rights and the Issue of Condition", Islamic Law, 6, 21, 2009, 49. magiran.com/p836608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال