ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عابدی، احمد افشار، وحید ابراهیم زاده اردستانی، غلامحسین نوروزی، (1390). مدل سازی دوبعدی داده های گرانی با استفاده از روش معکوس سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی، مجله ژئوفیزیک ایران، 5(1)، 92. magiran.com/p837888
Maysam Abedi, Ahmad Afshar, Vahid Ebrahimzade Ardestani, Gholam Hossain Norouzi, (2011). 2D modeling of gravity data with the compact inversion method and density variation as a stopping criterion, Iranian Journal of Geophysics, 5(1), 92. magiran.com/p837888
مریم عابدی، احمد افشار، وحید ابراهیم زاده اردستانی، غلامحسین نوروزی، مدل سازی دوبعدی داده های گرانی با استفاده از روش معکوس سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی. مجله ژئوفیزیک ایران، 1390؛ 5(1): 92. magiran.com/p837888
Maysam Abedi, Ahmad Afshar, Vahid Ebrahimzade Ardestani, Gholam Hossain Norouzi, 2D modeling of gravity data with the compact inversion method and density variation as a stopping criterion, Iranian Journal of Geophysics, 2011; 5(1): 92. magiran.com/p837888
مریم عابدی، احمد افشار، وحید ابراهیم زاده اردستانی، غلامحسین نوروزی، "مدل سازی دوبعدی داده های گرانی با استفاده از روش معکوس سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی"، مجله ژئوفیزیک ایران 5، شماره 1 (1390): 92. magiran.com/p837888
Maysam Abedi, Ahmad Afshar, Vahid Ebrahimzade Ardestani, Gholam Hossain Norouzi, "2D modeling of gravity data with the compact inversion method and density variation as a stopping criterion", Iranian Journal of Geophysics 5, no.1 (2011): 92. magiran.com/p837888
مریم عابدی، احمد افشار، وحید ابراهیم زاده اردستانی، غلامحسین نوروزی، (1390). 'مدل سازی دوبعدی داده های گرانی با استفاده از روش معکوس سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی'، مجله ژئوفیزیک ایران، 5(1)، صص.92. magiran.com/p837888
Maysam Abedi, Ahmad Afshar, Vahid Ebrahimzade Ardestani, Gholam Hossain Norouzi, (2011). '2D modeling of gravity data with the compact inversion method and density variation as a stopping criterion', Iranian Journal of Geophysics, 5(1), pp.92. magiran.com/p837888
مریم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی. "مدل سازی دوبعدی داده های گرانی با استفاده از روش معکوس سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی". مجله ژئوفیزیک ایران، 5 ،1 ، 1390، 92. magiran.com/p837888
Maysam Abedi; Ahmad Afshar; Vahid Ebrahimzade Ardestani; Gholam Hossain Norouzi. "2D modeling of gravity data with the compact inversion method and density variation as a stopping criterion", Iranian Journal of Geophysics, 5, 1, 2011, 92. magiran.com/p837888
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال