ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رجب بیکی، نرگس افسری، فتانه تقی زاده فرهمند، محمدرضا قیطانچی، (1390). تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vsزیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P، مجله ژئوفیزیک ایران، 5(1)، 124. magiran.com/p837890
Fatemeh Rajab-Baiky, Narges Afsari, Fataneh Taghizadeh-Farahmand, Mohammad Reza Gheitanchi, (2011). Variations of the Moho depth and Vp/Vs ratio beneath East Iran (Birjand) using P receiver function method, Iranian Journal of Geophysics, 5(1), 124. magiran.com/p837890
فاطمه رجب بیکی، نرگس افسری، فتانه تقی زاده فرهمند، محمدرضا قیطانچی، تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vsزیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P. مجله ژئوفیزیک ایران، 1390؛ 5(1): 124. magiran.com/p837890
Fatemeh Rajab-Baiky, Narges Afsari, Fataneh Taghizadeh-Farahmand, Mohammad Reza Gheitanchi, Variations of the Moho depth and Vp/Vs ratio beneath East Iran (Birjand) using P receiver function method, Iranian Journal of Geophysics, 2011; 5(1): 124. magiran.com/p837890
فاطمه رجب بیکی، نرگس افسری، فتانه تقی زاده فرهمند، محمدرضا قیطانچی، "تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vsزیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P"، مجله ژئوفیزیک ایران 5، شماره 1 (1390): 124. magiran.com/p837890
Fatemeh Rajab-Baiky, Narges Afsari, Fataneh Taghizadeh-Farahmand, Mohammad Reza Gheitanchi, "Variations of the Moho depth and Vp/Vs ratio beneath East Iran (Birjand) using P receiver function method", Iranian Journal of Geophysics 5, no.1 (2011): 124. magiran.com/p837890
فاطمه رجب بیکی، نرگس افسری، فتانه تقی زاده فرهمند، محمدرضا قیطانچی، (1390). 'تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vsزیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P'، مجله ژئوفیزیک ایران، 5(1)، صص.124. magiran.com/p837890
Fatemeh Rajab-Baiky, Narges Afsari, Fataneh Taghizadeh-Farahmand, Mohammad Reza Gheitanchi, (2011). 'Variations of the Moho depth and Vp/Vs ratio beneath East Iran (Birjand) using P receiver function method', Iranian Journal of Geophysics, 5(1), pp.124. magiran.com/p837890
فاطمه رجب بیکی؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی. "تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vsزیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P". مجله ژئوفیزیک ایران، 5 ،1 ، 1390، 124. magiran.com/p837890
Fatemeh Rajab-Baiky; Narges Afsari; Fataneh Taghizadeh-Farahmand; Mohammad Reza Gheitanchi. "Variations of the Moho depth and Vp/Vs ratio beneath East Iran (Birjand) using P receiver function method", Iranian Journal of Geophysics, 5, 1, 2011, 124. magiran.com/p837890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال