ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین ملبوس باف، فرهاد حسین پناه، فریدون عزیزی، مهدی مجرد، سارا جام بر سنگ، (1389). مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 12(6)، 641. magiran.com/p838327
Dr Ramin Malboosbaf, Dr Farhad Hosseinpanah, Dr Fereidoun Azizi, M. Mojarrad, S. Jambarsang, (2011). Difference in Goiter Prevalence Between Genders: a Metaanalysis of Literature, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12(6), 641. magiran.com/p838327
رامین ملبوس باف، فرهاد حسین پناه، فریدون عزیزی، مهدی مجرد، سارا جام بر سنگ، مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1389؛ 12(6): 641. magiran.com/p838327
Dr Ramin Malboosbaf, Dr Farhad Hosseinpanah, Dr Fereidoun Azizi, M. Mojarrad, S. Jambarsang, Difference in Goiter Prevalence Between Genders: a Metaanalysis of Literature, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2011; 12(6): 641. magiran.com/p838327
رامین ملبوس باف، فرهاد حسین پناه، فریدون عزیزی، مهدی مجرد، سارا جام بر سنگ، "مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 12، شماره 6 (1389): 641. magiran.com/p838327
Dr Ramin Malboosbaf, Dr Farhad Hosseinpanah, Dr Fereidoun Azizi, M. Mojarrad, S. Jambarsang, "Difference in Goiter Prevalence Between Genders: a Metaanalysis of Literature", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 12, no.6 (2011): 641. magiran.com/p838327
رامین ملبوس باف، فرهاد حسین پناه، فریدون عزیزی، مهدی مجرد، سارا جام بر سنگ، (1389). 'مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 12(6)، صص.641. magiran.com/p838327
Dr Ramin Malboosbaf, Dr Farhad Hosseinpanah, Dr Fereidoun Azizi, M. Mojarrad, S. Jambarsang, (2011). 'Difference in Goiter Prevalence Between Genders: a Metaanalysis of Literature', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12(6), pp.641. magiran.com/p838327
رامین ملبوس باف؛ فرهاد حسین پناه؛ فریدون عزیزی؛ مهدی مجرد؛ سارا جام بر سنگ. "مقایسه شیوع گواتر در مردان و زنان: یک متاآنالیز". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 12 ،6 ، 1389، 641. magiran.com/p838327
Dr Ramin Malboosbaf; Dr Farhad Hosseinpanah; Dr Fereidoun Azizi; M. Mojarrad; S. Jambarsang. "Difference in Goiter Prevalence Between Genders: a Metaanalysis of Literature", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12, 6, 2011, 641. magiran.com/p838327
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال