ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نکویی مقدم، سجاد دلاوری، مینا سلاجقه، محمدحسین قربانی، (1389). بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان، مجله بیمارستان، 9(1)، 57. magiran.com/p843188
Mohammad Nekoei Moghadam, Sajad Delavari, Mina Salajeghe, Mohammadhossein Ghorbani, (2010). The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals, Hospital, 9(1), 57. magiran.com/p843188
محمود نکویی مقدم، سجاد دلاوری، مینا سلاجقه، محمدحسین قربانی، بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان. مجله بیمارستان، 1389؛ 9(1): 57. magiran.com/p843188
Mohammad Nekoei Moghadam, Sajad Delavari, Mina Salajeghe, Mohammadhossein Ghorbani, The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals, Hospital, 2010; 9(1): 57. magiran.com/p843188
محمود نکویی مقدم، سجاد دلاوری، مینا سلاجقه، محمدحسین قربانی، "بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان"، مجله بیمارستان 9، شماره 1 (1389): 57. magiran.com/p843188
Mohammad Nekoei Moghadam, Sajad Delavari, Mina Salajeghe, Mohammadhossein Ghorbani, "The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals", Hospital 9, no.1 (2010): 57. magiran.com/p843188
محمود نکویی مقدم، سجاد دلاوری، مینا سلاجقه، محمدحسین قربانی، (1389). 'بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان'، مجله بیمارستان، 9(1)، صص.57. magiran.com/p843188
Mohammad Nekoei Moghadam, Sajad Delavari, Mina Salajeghe, Mohammadhossein Ghorbani, (2010). 'The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals', Hospital, 9(1), pp.57. magiran.com/p843188
محمود نکویی مقدم؛ سجاد دلاوری؛ مینا سلاجقه؛ محمدحسین قربانی. "بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان". مجله بیمارستان، 9 ،1 ، 1389، 57. magiran.com/p843188
Mohammad Nekoei Moghadam; Sajad Delavari; Mina Salajeghe; Mohammadhossein Ghorbani. "The Relationship between Leadership Styles and Conflict Management Strategies Used by Top and Middle Managers of Kerman's Educational Hospitals", Hospital, 9, 1, 2010, 57. magiran.com/p843188
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال