ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه منتظری فر، منصور کرجی بانی، محسن طاهری، (1381). شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز شهر زاهدان، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، 55-62. magiran.com/p843963
Montazerifar F., Karajibani M., Taheri M, (2003). PREVALENCE OF ANEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN TEENAGER GIRLS IN ZAHEDAN, Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 55-62. magiran.com/p843963
فرزانه منتظری فر، منصور کرجی بانی، محسن طاهری، شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز شهر زاهدان. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1381؛ 35: 55-62. magiran.com/p843963
Montazerifar F., Karajibani M., Taheri M, PREVALENCE OF ANEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN TEENAGER GIRLS IN ZAHEDAN, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2003; 35: 55-62. magiran.com/p843963
فرزانه منتظری فر، منصور کرجی بانی، محسن طاهری، "شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز شهر زاهدان"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،35 (1381): 55-62. magiran.com/p843963
Montazerifar F., Karajibani M., Taheri M, "PREVALENCE OF ANEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN TEENAGER GIRLS IN ZAHEDAN", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 35 (2003): 55-62. magiran.com/p843963
فرزانه منتظری فر، منصور کرجی بانی، محسن طاهری، (1381). 'شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز شهر زاهدان'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، صص.55-62. magiran.com/p843963
Montazerifar F., Karajibani M., Taheri M, (2003). 'PREVALENCE OF ANEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN TEENAGER GIRLS IN ZAHEDAN', Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, pp.55-62. magiran.com/p843963
فرزانه منتظری فر؛ منصور کرجی بانی؛ محسن طاهری. "شیوع کمخونی و کمخونی فقر آهن در دختران دانش آموز شهر زاهدان". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35 ، 1381، 55-62. magiran.com/p843963
Montazerifar F.; Karajibani M.; Taheri M. "PREVALENCE OF ANEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA IN TEENAGER GIRLS IN ZAHEDAN", Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 2003, 55-62. magiran.com/p843963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال