ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون عزیزی، پروین میرمیران، ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی، حسین دلشاد، جمشید بهلکه، (1381). پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان در سال 1375، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، 9-15. magiran.com/p843974
Azizi F., Mirmiran P., Shekholeslam R., Hedayati M., Delshad H., Behlakeh J, (2003). GOITER MONITORING AND URINARY IODINE CONCENTRATION IN SCHOOLCHILDREN AGED 8 TO 10 YEAR OF KHUZESTAN PROVINCE IN 1996., Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 9-15. magiran.com/p843974
فریدون عزیزی، پروین میرمیران، ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی، حسین دلشاد، جمشید بهلکه، پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان در سال 1375. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1381؛ 35: 9-15. magiran.com/p843974
Azizi F., Mirmiran P., Shekholeslam R., Hedayati M., Delshad H., Behlakeh J, GOITER MONITORING AND URINARY IODINE CONCENTRATION IN SCHOOLCHILDREN AGED 8 TO 10 YEAR OF KHUZESTAN PROVINCE IN 1996., Jundishapur Scientific Medical Journal, 2003; 35: 9-15. magiran.com/p843974
فریدون عزیزی، پروین میرمیران، ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی، حسین دلشاد، جمشید بهلکه، "پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان در سال 1375"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،35 (1381): 9-15. magiran.com/p843974
Azizi F., Mirmiran P., Shekholeslam R., Hedayati M., Delshad H., Behlakeh J, "GOITER MONITORING AND URINARY IODINE CONCENTRATION IN SCHOOLCHILDREN AGED 8 TO 10 YEAR OF KHUZESTAN PROVINCE IN 1996.", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 35 (2003): 9-15. magiran.com/p843974
فریدون عزیزی، پروین میرمیران، ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی، حسین دلشاد، جمشید بهلکه، (1381). 'پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان در سال 1375'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، صص.9-15. magiran.com/p843974
Azizi F., Mirmiran P., Shekholeslam R., Hedayati M., Delshad H., Behlakeh J, (2003). 'GOITER MONITORING AND URINARY IODINE CONCENTRATION IN SCHOOLCHILDREN AGED 8 TO 10 YEAR OF KHUZESTAN PROVINCE IN 1996.', Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, pp.9-15. magiran.com/p843974
فریدون عزیزی؛ پروین میرمیران؛ ربابه شیخ الاسلام؛ مهدی هدایتی؛ حسین دلشاد؛ جمشید بهلکه. "پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله استان خوزستان در سال 1375". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35 ، 1381، 9-15. magiran.com/p843974
Azizi F.; Mirmiran P.; Shekholeslam R.; Hedayati M.; Delshad H.; Behlakeh J. "GOITER MONITORING AND URINARY IODINE CONCENTRATION IN SCHOOLCHILDREN AGED 8 TO 10 YEAR OF KHUZESTAN PROVINCE IN 1996.", Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 2003, 9-15. magiran.com/p843974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال