ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید منوچهر غروی، روحا کسری کرمانشاهی، علیرضا کمالی زاده، (1381). مقایسه اثرات محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی، پسودوموناس ائروژینوزا در سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، 1-8. magiran.com/p843975
Gharavi M., Kermanshahi R., Kamalizadeh Ar, (2003). COMPARISON OF PRESERVATIVE ACTIVITY OF Na BENZOAT AND Na METHYL PARABEN ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E. COLI AND PSEUDOMONAS AEROGINOSA IN ORAL SUSPENSION OF PENCILLIN, Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 1-8. magiran.com/p843975
سید منوچهر غروی، روحا کسری کرمانشاهی، علیرضا کمالی زاده، مقایسه اثرات محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی، پسودوموناس ائروژینوزا در سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1381؛ 35: 1-8. magiran.com/p843975
Gharavi M., Kermanshahi R., Kamalizadeh Ar, COMPARISON OF PRESERVATIVE ACTIVITY OF Na BENZOAT AND Na METHYL PARABEN ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E. COLI AND PSEUDOMONAS AEROGINOSA IN ORAL SUSPENSION OF PENCILLIN, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2003; 35: 1-8. magiran.com/p843975
سید منوچهر غروی، روحا کسری کرمانشاهی، علیرضا کمالی زاده، "مقایسه اثرات محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی، پسودوموناس ائروژینوزا در سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،35 (1381): 1-8. magiran.com/p843975
Gharavi M., Kermanshahi R., Kamalizadeh Ar, "COMPARISON OF PRESERVATIVE ACTIVITY OF Na BENZOAT AND Na METHYL PARABEN ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E. COLI AND PSEUDOMONAS AEROGINOSA IN ORAL SUSPENSION OF PENCILLIN", Jundishapur Scientific Medical Journal no. 35 (2003): 1-8. magiran.com/p843975
سید منوچهر غروی، روحا کسری کرمانشاهی، علیرضا کمالی زاده، (1381). 'مقایسه اثرات محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی، پسودوموناس ائروژینوزا در سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35، صص.1-8. magiran.com/p843975
Gharavi M., Kermanshahi R., Kamalizadeh Ar, (2003). 'COMPARISON OF PRESERVATIVE ACTIVITY OF Na BENZOAT AND Na METHYL PARABEN ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E. COLI AND PSEUDOMONAS AEROGINOSA IN ORAL SUSPENSION OF PENCILLIN', Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, pp.1-8. magiran.com/p843975
سید منوچهر غروی؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ علیرضا کمالی زاده. "مقایسه اثرات محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی، پسودوموناس ائروژینوزا در سوسپانسیون خوراکی آموکسی سیلین". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 35 ، 1381، 1-8. magiran.com/p843975
Gharavi M.; Kermanshahi R.; Kamalizadeh Ar. "COMPARISON OF PRESERVATIVE ACTIVITY OF Na BENZOAT AND Na METHYL PARABEN ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E. COLI AND PSEUDOMONAS AEROGINOSA IN ORAL SUSPENSION OF PENCILLIN", Jundishapur Scientific Medical Journal, 35, 2003, 1-8. magiran.com/p843975
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال