ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد سلطانی شیرازی، (1380). بررسی 166مورد یافته های سی تی اسکن مغزی در بیمارانی که با شکایت اصلی سردرد به بخش سی تی اسکن مراجعه نمودند، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 30، 16-19. magiran.com/p844143
احمد سلطانی شیرازی، بررسی 166مورد یافته های سی تی اسکن مغزی در بیمارانی که با شکایت اصلی سردرد به بخش سی تی اسکن مراجعه نمودند. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1380؛ 30: 16-19. magiran.com/p844143
احمد سلطانی شیرازی، "بررسی 166مورد یافته های سی تی اسکن مغزی در بیمارانی که با شکایت اصلی سردرد به بخش سی تی اسکن مراجعه نمودند"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور ،30 (1380): 16-19. magiran.com/p844143
احمد سلطانی شیرازی، (1380). 'بررسی 166مورد یافته های سی تی اسکن مغزی در بیمارانی که با شکایت اصلی سردرد به بخش سی تی اسکن مراجعه نمودند'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 30، صص.16-19. magiran.com/p844143
احمد سلطانی شیرازی. "بررسی 166مورد یافته های سی تی اسکن مغزی در بیمارانی که با شکایت اصلی سردرد به بخش سی تی اسکن مراجعه نمودند". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 30 ، 1380، 16-19. magiran.com/p844143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال