ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، (1389). استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشا انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر (باختر ایران)، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 9. magiran.com/p844743
R. Deevsalar, M.V. Valizadeh, (2010). The Using of Field and Microstructural Evidences in Determination of the Origin of Magmatic Enclaves and Metapelitic Xenoliths in Malayer Plutonic Complex (West Of IRAN), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 9. magiran.com/p844743
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشا انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر (باختر ایران). فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 9. magiran.com/p844743
R. Deevsalar, M.V. Valizadeh, The Using of Field and Microstructural Evidences in Determination of the Origin of Magmatic Enclaves and Metapelitic Xenoliths in Malayer Plutonic Complex (West Of IRAN), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 9. magiran.com/p844743
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، "استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشا انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر (باختر ایران)"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 9. magiran.com/p844743
R. Deevsalar, M.V. Valizadeh, "The Using of Field and Microstructural Evidences in Determination of the Origin of Magmatic Enclaves and Metapelitic Xenoliths in Malayer Plutonic Complex (West Of IRAN)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 9. magiran.com/p844743
رضا دیوسالار، محمدولی ولی زاده، (1389). 'استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشا انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر (باختر ایران)'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.9. magiran.com/p844743
R. Deevsalar, M.V. Valizadeh, (2010). 'The Using of Field and Microstructural Evidences in Determination of the Origin of Magmatic Enclaves and Metapelitic Xenoliths in Malayer Plutonic Complex (West Of IRAN)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.9. magiran.com/p844743
رضا دیوسالار؛ محمدولی ولی زاده. "استفاده از شواهد صحرایی و ریز ساختاری در تعیین منشا انکلاوهای ماگمایی و بیگانه سنگ های متاپلیتی مجموعه پلوتونیک ملایر (باختر ایران)". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 9. magiran.com/p844743
R. Deevsalar; M.V. Valizadeh. "The Using of Field and Microstructural Evidences in Determination of the Origin of Magmatic Enclaves and Metapelitic Xenoliths in Malayer Plutonic Complex (West Of IRAN)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 9. magiran.com/p844743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال