ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کریمی مصدق، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، (1389). ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 23. magiran.com/p844756
Z.K. Mossadegh, M.H. Adabi, A. Sadeghi, (2010). Geochemistry of the Asmari Formation at the Tang-e-Sapou and Tang-e-Ban Outcrop Sections, Kohgiluyeh va Bouyer Ahmad Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 23. magiran.com/p844756
زهرا کریمی مصدق، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 23. magiran.com/p844756
Z.K. Mossadegh, M.H. Adabi, A. Sadeghi, Geochemistry of the Asmari Formation at the Tang-e-Sapou and Tang-e-Ban Outcrop Sections, Kohgiluyeh va Bouyer Ahmad Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 23. magiran.com/p844756
زهرا کریمی مصدق، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، "ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 23. magiran.com/p844756
Z.K. Mossadegh, M.H. Adabi, A. Sadeghi, "Geochemistry of the Asmari Formation at the Tang-e-Sapou and Tang-e-Ban Outcrop Sections, Kohgiluyeh va Bouyer Ahmad Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 23. magiran.com/p844756
زهرا کریمی مصدق، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، (1389). 'ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.23. magiran.com/p844756
Z.K. Mossadegh, M.H. Adabi, A. Sadeghi, (2010). 'Geochemistry of the Asmari Formation at the Tang-e-Sapou and Tang-e-Ban Outcrop Sections, Kohgiluyeh va Bouyer Ahmad Province', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.23. magiran.com/p844756
زهرا کریمی مصدق؛ محمدحسین آدابی؛ عباس صادقی. "ژئوشیمی سازند آسماری در مقاطع سطح الارضی تنگ سپو و تنگ بن در ناحیه استان کهگیلویه و بویراحمد". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 23. magiran.com/p844756
Z.K. Mossadegh; M.H. Adabi; A. Sadeghi. "Geochemistry of the Asmari Formation at the Tang-e-Sapou and Tang-e-Ban Outcrop Sections, Kohgiluyeh va Bouyer Ahmad Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 23. magiran.com/p844756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال