ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانبخش دانشیان، مصطفی شهرابی، معصومه اخلاقی، (1389). زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 45. magiran.com/p844758
J. Daneshian, M. Shahrabi, M. Akhlaghi, (2010). Biostratigraphy & Paleoenviroment of the Qom Formation in Northeast of Mahneshan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 45. magiran.com/p844758
جهانبخش دانشیان، مصطفی شهرابی، معصومه اخلاقی، زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 45. magiran.com/p844758
J. Daneshian, M. Shahrabi, M. Akhlaghi, Biostratigraphy & Paleoenviroment of the Qom Formation in Northeast of Mahneshan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 45. magiran.com/p844758
جهانبخش دانشیان، مصطفی شهرابی، معصومه اخلاقی، "زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 45. magiran.com/p844758
J. Daneshian, M. Shahrabi, M. Akhlaghi, "Biostratigraphy & Paleoenviroment of the Qom Formation in Northeast of Mahneshan", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 45. magiran.com/p844758
جهانبخش دانشیان، مصطفی شهرابی، معصومه اخلاقی، (1389). 'زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.45. magiran.com/p844758
J. Daneshian, M. Shahrabi, M. Akhlaghi, (2010). 'Biostratigraphy & Paleoenviroment of the Qom Formation in Northeast of Mahneshan', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.45. magiran.com/p844758
جهانبخش دانشیان؛ مصطفی شهرابی؛ معصومه اخلاقی. "زیست چینه نگاری و محیط دیرینه نهشته های سازند قم در شمال خاور ماه نشان". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 45. magiran.com/p844758
J. Daneshian; M. Shahrabi; M. Akhlaghi. "Biostratigraphy & Paleoenviroment of the Qom Formation in Northeast of Mahneshan", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 45. magiran.com/p844758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال