ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده امینی، مرتضی فتاحی، محمدرضا قاسمی، (1389). آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 57. magiran.com/p844760
H. Amini, M. Fattahi, M. R. Ghassemi, (2010). Detection of Recent Activity on Doruneh Fault Using Remote Sensing Data and Geological Information, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 57. magiran.com/p844760
حمیده امینی، مرتضی فتاحی، محمدرضا قاسمی، آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 57. magiran.com/p844760
H. Amini, M. Fattahi, M. R. Ghassemi, Detection of Recent Activity on Doruneh Fault Using Remote Sensing Data and Geological Information, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 57. magiran.com/p844760
حمیده امینی، مرتضی فتاحی، محمدرضا قاسمی، "آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 57. magiran.com/p844760
H. Amini, M. Fattahi, M. R. Ghassemi, "Detection of Recent Activity on Doruneh Fault Using Remote Sensing Data and Geological Information", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 57. magiran.com/p844760
حمیده امینی، مرتضی فتاحی، محمدرضا قاسمی، (1389). 'آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.57. magiran.com/p844760
H. Amini, M. Fattahi, M. R. Ghassemi, (2010). 'Detection of Recent Activity on Doruneh Fault Using Remote Sensing Data and Geological Information', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.57. magiran.com/p844760
حمیده امینی؛ مرتضی فتاحی؛ محمدرضا قاسمی. "آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 57. magiran.com/p844760
H. Amini; M. Fattahi; M. R. Ghassemi. "Detection of Recent Activity on Doruneh Fault Using Remote Sensing Data and Geological Information", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 57. magiran.com/p844760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال