ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه حسینی برزی، نجمه اعتماد سعید، (1389). رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 63. magiran.com/p844761
M. Hosseini-Barzi, N. Etemad Saeed, (2010). Lithofacies, Depositional Environment and Relative Sea Level Changes in Deposits Attributed to Lalun Formation in Bahmoo Section, Poshte Badam Block, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 63. magiran.com/p844761
محبوبه حسینی برزی، نجمه اعتماد سعید، رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 63. magiran.com/p844761
M. Hosseini-Barzi, N. Etemad Saeed, Lithofacies, Depositional Environment and Relative Sea Level Changes in Deposits Attributed to Lalun Formation in Bahmoo Section, Poshte Badam Block, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 63. magiran.com/p844761
محبوبه حسینی برزی، نجمه اعتماد سعید، "رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 63. magiran.com/p844761
M. Hosseini-Barzi, N. Etemad Saeed, "Lithofacies, Depositional Environment and Relative Sea Level Changes in Deposits Attributed to Lalun Formation in Bahmoo Section, Poshte Badam Block", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 63. magiran.com/p844761
محبوبه حسینی برزی، نجمه اعتماد سعید، (1389). 'رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.63. magiran.com/p844761
M. Hosseini-Barzi, N. Etemad Saeed, (2010). 'Lithofacies, Depositional Environment and Relative Sea Level Changes in Deposits Attributed to Lalun Formation in Bahmoo Section, Poshte Badam Block', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.63. magiran.com/p844761
محبوبه حسینی برزی؛ نجمه اعتماد سعید. "رخساره های سنگی، محیط رسوبی و تغییرات نسبی سطح آب در نهشته های نسبت داده شده به سازند لالون، برش باهمو، بلوک پشت بادام". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 63. magiran.com/p844761
M. Hosseini-Barzi; N. Etemad Saeed. "Lithofacies, Depositional Environment and Relative Sea Level Changes in Deposits Attributed to Lalun Formation in Bahmoo Section, Poshte Badam Block", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 63. magiran.com/p844761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال