ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا بدرزاده، مسیب سبزه ئی، ابراهیم راستاد، محمدهاشم امامی، دومینگو خیمنو، (1389). مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 85. magiran.com/p844764
Z. Badrzadeh, M. Sabzehei, E. Rastad, M. H. Emami, D. Gimeno, (2010). Various stages of Sulfide Mineralization in Sargaz Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northwest Jiroft, Southern Sanandaj-Sirjan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 85. magiran.com/p844764
زهرا بدرزاده، مسیب سبزه ئی، ابراهیم راستاد، محمدهاشم امامی، دومینگو خیمنو، مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 85. magiran.com/p844764
Z. Badrzadeh, M. Sabzehei, E. Rastad, M. H. Emami, D. Gimeno, Various stages of Sulfide Mineralization in Sargaz Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northwest Jiroft, Southern Sanandaj-Sirjan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 85. magiran.com/p844764
زهرا بدرزاده، مسیب سبزه ئی، ابراهیم راستاد، محمدهاشم امامی، دومینگو خیمنو، "مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 85. magiran.com/p844764
Z. Badrzadeh, M. Sabzehei, E. Rastad, M. H. Emami, D. Gimeno, "Various stages of Sulfide Mineralization in Sargaz Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northwest Jiroft, Southern Sanandaj-Sirjan", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 85. magiran.com/p844764
زهرا بدرزاده، مسیب سبزه ئی، ابراهیم راستاد، محمدهاشم امامی، دومینگو خیمنو، (1389). 'مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.85. magiran.com/p844764
Z. Badrzadeh, M. Sabzehei, E. Rastad, M. H. Emami, D. Gimeno, (2010). 'Various stages of Sulfide Mineralization in Sargaz Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northwest Jiroft, Southern Sanandaj-Sirjan', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.85. magiran.com/p844764
زهرا بدرزاده؛ مسیب سبزه ئی؛ ابراهیم راستاد؛ محمدهاشم امامی؛ دومینگو خیمنو. "مراحل مختلف کانه زایی سولفیدی در کانسار سولفید توده ای آتشفشان زاد سرگز، شمال باختر جیرفت، سنندج- سیرجان جنوبی". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 85. magiran.com/p844764
Z. Badrzadeh; M. Sabzehei; E. Rastad; M. H. Emami; D. Gimeno. "Various stages of Sulfide Mineralization in Sargaz Volcanogenic Massive Sulfide Deposit, Northwest Jiroft, Southern Sanandaj-Sirjan", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 85. magiran.com/p844764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال