ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن رضایی، امین سرگزی، (1389). بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 99. magiran.com/p844766
M. Rezaei, A. Sargezi, (2010). Assessing the Effects of Artificial Recharge on the Goharkoh Plain Aquifer, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 99. magiran.com/p844766
محسن رضایی، امین سرگزی، بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه. فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 99. magiran.com/p844766
M. Rezaei, A. Sargezi, Assessing the Effects of Artificial Recharge on the Goharkoh Plain Aquifer, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 99. magiran.com/p844766
محسن رضایی، امین سرگزی، "بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 99. magiran.com/p844766
M. Rezaei, A. Sargezi, "Assessing the Effects of Artificial Recharge on the Goharkoh Plain Aquifer", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 99. magiran.com/p844766
محسن رضایی، امین سرگزی، (1389). 'بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.99. magiran.com/p844766
M. Rezaei, A. Sargezi, (2010). 'Assessing the Effects of Artificial Recharge on the Goharkoh Plain Aquifer', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.99. magiran.com/p844766
محسن رضایی؛ امین سرگزی. "بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 99. magiran.com/p844766
M. Rezaei; A. Sargezi. "Assessing the Effects of Artificial Recharge on the Goharkoh Plain Aquifer", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 99. magiran.com/p844766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال