ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین خانمحمدی، احمد خاکزاد، جواد ایزدیار، (1389). کانی شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 119. magiran.com/p844769
N. Khanmohammadi, A. Khakzad, J. Izadyar, (2010). Mineralography, Structural and Textural Studies and Genesis of Zaker Iron - Apatite Deposit (Northeast of Zanjan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 119. magiran.com/p844769
نسرین خانمحمدی، احمد خاکزاد، جواد ایزدیار، کانی شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان). فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 119. magiran.com/p844769
N. Khanmohammadi, A. Khakzad, J. Izadyar, Mineralography, Structural and Textural Studies and Genesis of Zaker Iron - Apatite Deposit (Northeast of Zanjan), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 119. magiran.com/p844769
نسرین خانمحمدی، احمد خاکزاد، جواد ایزدیار، "کانی شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 119. magiran.com/p844769
N. Khanmohammadi, A. Khakzad, J. Izadyar, "Mineralography, Structural and Textural Studies and Genesis of Zaker Iron - Apatite Deposit (Northeast of Zanjan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 119. magiran.com/p844769
نسرین خانمحمدی، احمد خاکزاد، جواد ایزدیار، (1389). 'کانی شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.119. magiran.com/p844769
N. Khanmohammadi, A. Khakzad, J. Izadyar, (2010). 'Mineralography, Structural and Textural Studies and Genesis of Zaker Iron - Apatite Deposit (Northeast of Zanjan)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.119. magiran.com/p844769
نسرین خانمحمدی؛ احمد خاکزاد؛ جواد ایزدیار. "کانی شناسی، بافت و ساخت و ژنز کانسار آهن- آپاتیت ذاکر (شمال خاور زنجان)". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 119. magiran.com/p844769
N. Khanmohammadi; A. Khakzad; J. Izadyar. "Mineralography, Structural and Textural Studies and Genesis of Zaker Iron - Apatite Deposit (Northeast of Zanjan)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 119. magiran.com/p844769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال