ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرحسن میریعقوب زاده، محمدرضا قنبرپور، (1389). بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، 141. magiran.com/p844772
M. H. Mir Yaghoobzadeh, M. R. Ghanbarpour, (2010). Investigation to MODIS Snow Cover Maps Usage in Snowmelt Runoff Modeling (Case Study: Karaj Dam Basin), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), 141. magiran.com/p844772
میرحسن میریعقوب زاده، محمدرضا قنبرپور، بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج). فصلنامه علوم زمین، 1389؛ 19(76): 141. magiran.com/p844772
M. H. Mir Yaghoobzadeh, M. R. Ghanbarpour, Investigation to MODIS Snow Cover Maps Usage in Snowmelt Runoff Modeling (Case Study: Karaj Dam Basin), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2010; 19(76): 141. magiran.com/p844772
میرحسن میریعقوب زاده، محمدرضا قنبرپور، "بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)"، فصلنامه علوم زمین 19، شماره 76 (1389): 141. magiran.com/p844772
M. H. Mir Yaghoobzadeh, M. R. Ghanbarpour, "Investigation to MODIS Snow Cover Maps Usage in Snowmelt Runoff Modeling (Case Study: Karaj Dam Basin)", Geosciences Scientific Quarterly Journal 19, no.76 (2010): 141. magiran.com/p844772
میرحسن میریعقوب زاده، محمدرضا قنبرپور، (1389). 'بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)'، فصلنامه علوم زمین، 19(76)، صص.141. magiran.com/p844772
M. H. Mir Yaghoobzadeh, M. R. Ghanbarpour, (2010). 'Investigation to MODIS Snow Cover Maps Usage in Snowmelt Runoff Modeling (Case Study: Karaj Dam Basin)', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19(76), pp.141. magiran.com/p844772
میرحسن میریعقوب زاده؛ محمدرضا قنبرپور. "بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)". فصلنامه علوم زمین، 19 ،76 ، 1389، 141. magiran.com/p844772
M. H. Mir Yaghoobzadeh; M. R. Ghanbarpour. "Investigation to MODIS Snow Cover Maps Usage in Snowmelt Runoff Modeling (Case Study: Karaj Dam Basin)", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 19, 76, 2010, 141. magiran.com/p844772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال