ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرسا کیهان، محسن محسنی، علی بقایی راد، (1389). نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی سیلیکون، نشریه علوم و فناوری رنگ، 4(4)، 207. magiran.com/p845097
P. Keyhan, M. Mohseni, A. Baghaee Rad, (2011). Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat, Journal of Color Science and Technology, 4(4), 207. magiran.com/p845097
پرسا کیهان، محسن محسنی، علی بقایی راد، نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی سیلیکون. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1389؛ 4(4): 207. magiran.com/p845097
P. Keyhan, M. Mohseni, A. Baghaee Rad, Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat, Journal of Color Science and Technology, 2011; 4(4): 207. magiran.com/p845097
پرسا کیهان، محسن محسنی، علی بقایی راد، "نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی سیلیکون"، نشریه علوم و فناوری رنگ 4، شماره 4 (1389): 207. magiran.com/p845097
P. Keyhan, M. Mohseni, A. Baghaee Rad, "Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat", Journal of Color Science and Technology 4, no.4 (2011): 207. magiran.com/p845097
پرسا کیهان، محسن محسنی، علی بقایی راد، (1389). 'نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی سیلیکون'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 4(4)، صص.207. magiran.com/p845097
P. Keyhan, M. Mohseni, A. Baghaee Rad, (2011). 'Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat', Journal of Color Science and Technology, 4(4), pp.207. magiran.com/p845097
پرسا کیهان؛ محسن محسنی؛ علی بقایی راد. "نقش پارامترهای فرآیندی در آبکافت افزودنی آمینوسیلان در چسبندگی یک لاک اپوکسی سیلیکون". نشریه علوم و فناوری رنگ، 4 ،4 ، 1389، 207. magiran.com/p845097
P. Keyhan; M. Mohseni; A. Baghaee Rad. "Investigating the Role of Process Parameters in Hydrolysis of an Aminosilane Adhesion Promoter Additive in an Epoxy-Silicone Clear Coat", Journal of Color Science and Technology, 4, 4, 2011, 207. magiran.com/p845097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال