ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر حقدوست، محمودرضا دهقانی، سید امین آیت اللهی موسوی، یاسمن نفیسی، شیما وزیری نسب، پردیس ساسانی، اعظم بذرافشان، علی پورخاندانی، الهام پورخاندانی، راحله زارع شاهی، الهام طالبیان، بهنام صادقی راد، اعظم شمس الدینی، (1390). آنچه بر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در سالهای اخیر گذشته است، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 8(1)، 49. magiran.com/p846498
Ali Akbar Haghdoost, Mahmood Reza Dehghani, Seyed Amin Ayatollahimousavi, Yasaman Nafisi, Elham Pourkhandani, Azam Bazrafshan, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Behnam Sadeghi Rad, Azam Shamsadini, (2011). The Experience of Students in Medical Sciences In Their Studies Abroad In Recent Years., Strides in Development of Medical Education, 8(1), 49. magiran.com/p846498
علی اکبر حقدوست، محمودرضا دهقانی، سید امین آیت اللهی موسوی، یاسمن نفیسی، شیما وزیری نسب، پردیس ساسانی، اعظم بذرافشان، علی پورخاندانی، الهام پورخاندانی، راحله زارع شاهی، الهام طالبیان، بهنام صادقی راد، اعظم شمس الدینی، آنچه بر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در سالهای اخیر گذشته است. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1390؛ 8(1): 49. magiran.com/p846498
Ali Akbar Haghdoost, Mahmood Reza Dehghani, Seyed Amin Ayatollahimousavi, Yasaman Nafisi, Elham Pourkhandani, Azam Bazrafshan, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Behnam Sadeghi Rad, Azam Shamsadini, The Experience of Students in Medical Sciences In Their Studies Abroad In Recent Years., Strides in Development of Medical Education, 2011; 8(1): 49. magiran.com/p846498
علی اکبر حقدوست، محمودرضا دهقانی، سید امین آیت اللهی موسوی، یاسمن نفیسی، شیما وزیری نسب، پردیس ساسانی، اعظم بذرافشان، علی پورخاندانی، الهام پورخاندانی، راحله زارع شاهی، الهام طالبیان، بهنام صادقی راد، اعظم شمس الدینی، "آنچه بر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در سالهای اخیر گذشته است"، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 8، شماره 1 (1390): 49. magiran.com/p846498
Ali Akbar Haghdoost, Mahmood Reza Dehghani, Seyed Amin Ayatollahimousavi, Yasaman Nafisi, Elham Pourkhandani, Azam Bazrafshan, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Behnam Sadeghi Rad, Azam Shamsadini, "The Experience of Students in Medical Sciences In Their Studies Abroad In Recent Years.", Strides in Development of Medical Education 8, no.1 (2011): 49. magiran.com/p846498
علی اکبر حقدوست، محمودرضا دهقانی، سید امین آیت اللهی موسوی، یاسمن نفیسی، شیما وزیری نسب، پردیس ساسانی، اعظم بذرافشان، علی پورخاندانی، الهام پورخاندانی، راحله زارع شاهی، الهام طالبیان، بهنام صادقی راد، اعظم شمس الدینی، (1390). 'آنچه بر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در سالهای اخیر گذشته است'، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 8(1)، صص.49. magiran.com/p846498
Ali Akbar Haghdoost, Mahmood Reza Dehghani, Seyed Amin Ayatollahimousavi, Yasaman Nafisi, Elham Pourkhandani, Azam Bazrafshan, Elham Talebian, Rahele Zareshahi, Behnam Sadeghi Rad, Azam Shamsadini, (2011). 'The Experience of Students in Medical Sciences In Their Studies Abroad In Recent Years.', Strides in Development of Medical Education, 8(1), pp.49. magiran.com/p846498
علی اکبر حقدوست؛ محمودرضا دهقانی؛ سید امین آیت اللهی موسوی؛ یاسمن نفیسی؛ شیما وزیری نسب؛ پردیس ساسانی؛ اعظم بذرافشان؛ علی پورخاندانی؛ الهام پورخاندانی؛ راحله زارع شاهی؛ الهام طالبیان؛ بهنام صادقی راد؛ اعظم شمس الدینی. "آنچه بر دانشجویان اعزامی به خارج از کشور در رشته های علوم پزشکی در سالهای اخیر گذشته است". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 8 ،1 ، 1390، 49. magiran.com/p846498
Ali Akbar Haghdoost; Mahmood Reza Dehghani; Seyed Amin Ayatollahimousavi; Yasaman Nafisi; Elham Pourkhandani; Azam Bazrafshan; Elham Talebian; Rahele Zareshahi; Behnam Sadeghi Rad; Azam Shamsadini. "The Experience of Students in Medical Sciences In Their Studies Abroad In Recent Years.", Strides in Development of Medical Education, 8, 1, 2011, 49. magiran.com/p846498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال