ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباسعلی حسین خانزاده، ساجد یعقوب نژاد، (1390). بررسی مهارتهای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های شغلی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1389(106)، 4. magiran.com/p846849
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Sajed Yaqobnejad, (2011). Required Social Skills for Students with Special Needs in Vocational Settings and Its Role in Job Maintenance, Journal of Exceptional Education, 1389(106), 4. magiran.com/p846849
عباسعلی حسین خانزاده، ساجد یعقوب نژاد، بررسی مهارتهای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های شغلی. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1390؛ 1389(106): 4. magiran.com/p846849
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Sajed Yaqobnejad, Required Social Skills for Students with Special Needs in Vocational Settings and Its Role in Job Maintenance, Journal of Exceptional Education, 2011; 1389(106): 4. magiran.com/p846849
عباسعلی حسین خانزاده، ساجد یعقوب نژاد، "بررسی مهارتهای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های شغلی"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 1389، شماره 106 (1390): 4. magiran.com/p846849
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Sajed Yaqobnejad, "Required Social Skills for Students with Special Needs in Vocational Settings and Its Role in Job Maintenance", Journal of Exceptional Education 1389, no.106 (2011): 4. magiran.com/p846849
عباسعلی حسین خانزاده، ساجد یعقوب نژاد، (1390). 'بررسی مهارتهای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های شغلی'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1389(106)، صص.4. magiran.com/p846849
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Sajed Yaqobnejad, (2011). 'Required Social Skills for Students with Special Needs in Vocational Settings and Its Role in Job Maintenance', Journal of Exceptional Education, 1389(106), pp.4. magiran.com/p846849
عباسعلی حسین خانزاده؛ ساجد یعقوب نژاد. "بررسی مهارتهای اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در محیط های شغلی". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1389 ،106 ، 1390، 4. magiran.com/p846849
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh; Sajed Yaqobnejad. "Required Social Skills for Students with Special Needs in Vocational Settings and Its Role in Job Maintenance", Journal of Exceptional Education, 1389, 106, 2011, 4. magiran.com/p846849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال