ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت عباسی، حسن علیزاده، داریوش مظاهری، حمید رحیمیان مشهدی، محمدعلی باغستانی، (1390). مدلسازی بر همکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوریه (Datura Stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 5(1)، 55. magiran.com/p848246
Rahmat Abbasi, Hassan Alizadeh, Daryoush Mazaheri, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammad Ali Baghestani, (2011). Modelling Interactions between Nitrogen Fertilizer and Herbicide in Jimsonweed (Datura stramonium L.) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.), Iranian Journal of Weed Science, 5(1), 55. magiran.com/p848246
رحمت عباسی، حسن علیزاده، داریوش مظاهری، حمید رحیمیان مشهدی، محمدعلی باغستانی، مدلسازی بر همکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوریه (Datura Stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L). دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1390؛ 5(1): 55. magiran.com/p848246
Rahmat Abbasi, Hassan Alizadeh, Daryoush Mazaheri, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammad Ali Baghestani, Modelling Interactions between Nitrogen Fertilizer and Herbicide in Jimsonweed (Datura stramonium L.) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.), Iranian Journal of Weed Science, 2011; 5(1): 55. magiran.com/p848246
رحمت عباسی، حسن علیزاده، داریوش مظاهری، حمید رحیمیان مشهدی، محمدعلی باغستانی، "مدلسازی بر همکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوریه (Datura Stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 5، شماره 1 (1390): 55. magiran.com/p848246
Rahmat Abbasi, Hassan Alizadeh, Daryoush Mazaheri, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammad Ali Baghestani, "Modelling Interactions between Nitrogen Fertilizer and Herbicide in Jimsonweed (Datura stramonium L.) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)", Iranian Journal of Weed Science 5, no.1 (2011): 55. magiran.com/p848246
رحمت عباسی، حسن علیزاده، داریوش مظاهری، حمید رحیمیان مشهدی، محمدعلی باغستانی، (1390). 'مدلسازی بر همکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوریه (Datura Stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 5(1)، صص.55. magiran.com/p848246
Rahmat Abbasi, Hassan Alizadeh, Daryoush Mazaheri, Hamid Rahimian Mashhadi, Mohammad Ali Baghestani, (2011). 'Modelling Interactions between Nitrogen Fertilizer and Herbicide in Jimsonweed (Datura stramonium L.) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)', Iranian Journal of Weed Science, 5(1), pp.55. magiran.com/p848246
رحمت عباسی؛ حسن علیزاده؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمدعلی باغستانی. "مدلسازی بر همکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوریه (Datura Stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 5 ،1 ، 1390، 55. magiran.com/p848246
Rahmat Abbasi; Hassan Alizadeh; Daryoush Mazaheri; Hamid Rahimian Mashhadi; Mohammad Ali Baghestani. "Modelling Interactions between Nitrogen Fertilizer and Herbicide in Jimsonweed (Datura stramonium L.) and Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)", Iranian Journal of Weed Science, 5, 1, 2011, 55. magiran.com/p848246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال