ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی فرجی سبکبار، حسین نصیری، محمد حمزه، یوسف رفیعی، شاپور سلمانوندی، (1389). تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با استفاده از روش های PROMETHEE II و مقایسه زوجی در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش سلطانیه، شهرستان ابهر)، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2(2)، 95. magiran.com/p850144
, (2011). Analysis of land suitability for locating rural service centers using PROMETHEE II and pair-wise comparison methods in GIS environment; Case Study: Soltanieh County, Abhar City, Journal of Community Development, 2(2), 95. magiran.com/p850144
حسنعلی فرجی سبکبار، حسین نصیری، محمد حمزه، یوسف رفیعی، شاپور سلمانوندی، تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با استفاده از روش های PROMETHEE II و مقایسه زوجی در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش سلطانیه، شهرستان ابهر). نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1389؛ 2(2): 95. magiran.com/p850144
, Analysis of land suitability for locating rural service centers using PROMETHEE II and pair-wise comparison methods in GIS environment; Case Study: Soltanieh County, Abhar City, Journal of Community Development, 2011; 2(2): 95. magiran.com/p850144
حسنعلی فرجی سبکبار، حسین نصیری، محمد حمزه، یوسف رفیعی، شاپور سلمانوندی، "تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با استفاده از روش های PROMETHEE II و مقایسه زوجی در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش سلطانیه، شهرستان ابهر)"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2، شماره 2 (1389): 95. magiran.com/p850144
, "Analysis of land suitability for locating rural service centers using PROMETHEE II and pair-wise comparison methods in GIS environment; Case Study: Soltanieh County, Abhar City", Journal of Community Development 2, no.2 (2011): 95. magiran.com/p850144
حسنعلی فرجی سبکبار، حسین نصیری، محمد حمزه، یوسف رفیعی، شاپور سلمانوندی، (1389). 'تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با استفاده از روش های PROMETHEE II و مقایسه زوجی در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش سلطانیه، شهرستان ابهر)'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2(2)، صص.95. magiran.com/p850144
, (2011). 'Analysis of land suitability for locating rural service centers using PROMETHEE II and pair-wise comparison methods in GIS environment; Case Study: Soltanieh County, Abhar City', Journal of Community Development, 2(2), pp.95. magiran.com/p850144
حسنعلی فرجی سبکبار؛ حسین نصیری؛ محمد حمزه؛ یوسف رفیعی؛ شاپور سلمانوندی. "تحلیل تناسب اراضی به منظور استقرار مراکز خدمات روستایی با استفاده از روش های PROMETHEE II و مقایسه زوجی در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش سلطانیه، شهرستان ابهر)". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2 ،2 ، 1389، 95. magiran.com/p850144
. "Analysis of land suitability for locating rural service centers using PROMETHEE II and pair-wise comparison methods in GIS environment; Case Study: Soltanieh County, Abhar City", Journal of Community Development, 2, 2, 2011, 95. magiran.com/p850144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال