ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه علایی خرائم، پروین کدیور، شهرام محمدخانی، غلامرضا صرامی، محمدحسن علایی، (1389). مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2(2)، 137. magiran.com/p850150
, (2011). The causal model of family, environmental and individual factors on adolescent use of drugs in Karaj province villages, Journal of Community Development, 2(2), 137. magiran.com/p850150
رقیه علایی خرائم، پروین کدیور، شهرام محمدخانی، غلامرضا صرامی، محمدحسن علایی، مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج. نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 1389؛ 2(2): 137. magiran.com/p850150
, The causal model of family, environmental and individual factors on adolescent use of drugs in Karaj province villages, Journal of Community Development, 2011; 2(2): 137. magiran.com/p850150
رقیه علایی خرائم، پروین کدیور، شهرام محمدخانی، غلامرضا صرامی، محمدحسن علایی، "مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج"، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2، شماره 2 (1389): 137. magiran.com/p850150
, "The causal model of family, environmental and individual factors on adolescent use of drugs in Karaj province villages", Journal of Community Development 2, no.2 (2011): 137. magiran.com/p850150
رقیه علایی خرائم، پروین کدیور، شهرام محمدخانی، غلامرضا صرامی، محمدحسن علایی، (1389). 'مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج'، نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2(2)، صص.137. magiran.com/p850150
, (2011). 'The causal model of family, environmental and individual factors on adolescent use of drugs in Karaj province villages', Journal of Community Development, 2(2), pp.137. magiran.com/p850150
رقیه علایی خرائم؛ پروین کدیور؛ شهرام محمدخانی؛ غلامرضا صرامی؛ محمدحسن علایی. "مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج". نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری)، 2 ،2 ، 1389، 137. magiran.com/p850150
. "The causal model of family, environmental and individual factors on adolescent use of drugs in Karaj province villages", Journal of Community Development, 2, 2, 2011, 137. magiran.com/p850150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال